Scop:

Asigură funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca din punct de vedere financiar, contabil şi bugetar, respectând prevederile legale în vigoare.

Atribuţii specifice:

 • realizează activităţile economico-financiare a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
 • asigură şi răspunde de activitatea de control financiar preventiv propriu, conform legislaţiei în vigoare;
 • angajează Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, alături de directorul executiv, în toate operaţiunile patrimoniale;
 • întocmeşte documentele privind obligaţiile financiare ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
 • realizează activitatea contabilă a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
 • realizează arhivarea şi păstrarea tuturor documentelor legate de activitatea financiar-contabilă;
 • urmăreşte şi răspunde de angajarea de cheltuieli în limitele prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programelor aprobate;
 • asigură întocmirea propunerilor anuale pentru cheltuieli de aprovizionare şi administrativ-gospodăreşti etc.;
 • îndeplineşte procedurile necesare realizării, demarării şi derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 • asigură analiza lunară sau periodică a cheltuielilor bugetare efectuate, în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate;
 • asigură condiţiile pentru efectuarea auditului sau controlului financiar de către instituţiile abilitate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

 1. 1.Stabilirea drepturilor salariale şi calculul efectiv al salariilor aparatului propriu, asistenţi personali, mediator sanitar, asistenţi medicali şi medici cabinete medicale şcolare, studenţeşti şi stomatologice de pe raza municipiului Cluj–Napoca;
 2. Stabilirea indemnizaţiei pentru persoane cu handicap grav;
 3. Întocmirea declaraţiei unice 112 privind obligaţiile de plată la fondul asigurărilor sociale de sănătate, la bugetul de stat, agenţia judeţeană de ocupare a forţei de muncă, bugetul asigurărilor sociale de stat, declarației 100, raportări statistice lunare, anuale;
 4. Verificarea ordinelor de deplasare şi decontarea cheltuielilor pentru delegaţii;
 5. Efectuarea lucrărilor de închidere a exerciţiului bugetar (bilanţ, cont de rezultat patrimonial, contul de execuţie, balanţa sintetică, balanţa analitică );
 6. Verificarea rapoartelor lunare şi efectuarea plăţii subvenţiei către fiecare fundaţie conform hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;
 7. Ridicarea numerarului şi efectuarea plăţii ajutorului social, ajutorului de lemne, ajutorului de urgenţă şi a altor drepturi;
 8. Întocmirea statelor de plată pentru plata drepturilor conform Contractului/Acordului colectiv de muncă şi efectuarea procedurilor pentru virarea acestor drepturi în conturile salariaţilor Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
 9. Efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri şi servicii;
 10. Programarea plăţilor în numerar şi virament pe cele trei decade ale lunii;
 11. Stabilirea fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale şi cheltuieli materiale pentru cabinete medicale; efectuarea decontului către DSP privind utilizarea sumelor solicitate;
 12. Completarea adeverinţelor de venit pentru toate categoriile de angajaţi aflaţi în evidenţa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
 13. Întocmesc rapoarte statistice, analize lunare sau periodice a cheltuielilor bugetare efectuate, în vederea utilizării eficiente a fondurilor alocate, fundamentări bugetare;
 14. Organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;
 15. Soluţionează corespondenţa curentă, specifică biroului.