image_pdfimage_print

Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice este subordonat directorului executiv al DASM și funcționează cu personalul prevăzut în statutul de funcții și organigramă, aprobate prin hotărâre a Consiliului local al municipului Cluj-Napoca.

Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice (indicativ 809) cuprinde :

 1. 809.1 – Centrul de Zi pentru Seniori nr. 1. ,

 2. 809.2 – Centrul de Zi pentru Seniori nr. 2. ,

 3. 809.3 – Unitatea de Îngrijiri la Domiciliu.

 4. 809.4 –  Centre de Zi pentru Seniori

În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistență socială din cadrul DASM, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum și cu instituțiile de stat, organizații neguvernamentale, voluntari, în interesul persoanelor vârstnice.

Scop :

Scopul serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” este prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice, menținerea autonomiei funcționale în propria locuință și îmbunătățirea calității vieții acestora.

Obiective :

 1. prevenirea instituționalizării persoanelor vârstnice, prin creerea condițiilor necesare pentru a rămâne în mediul familial;

 2. îmbunătățirea nivelului de informare a persoanelor imobilizare la pat sau la domiciliu, asupra drepturilor acestora, reglementate prin acte normative, precum și asupra serviciilor oferite de organizațiile neguvernamentale și a instituțiilor de stat specializate în domeniul asistenței sociale;

 3. protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile și să-și dezvolte propriile capacități și competențe;

 4. asigurarea accesului la prestațiile sociale prevăzute de legislație în vigoare, pentru persoanele vârstnice din municipiul Cluj-Napoca ;

 5. identificarea și activarea resurselor comunitare în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice și familiile acestora;

 6. susținerea și dezvoltarea de servicii sociale comunitare, sprijinirea și subvenționarea organizațiilor și fundațiilor române care dezvoltă programe sociale pentru persoanele vârstnice din municipiul Cluj-Napoca.

Atribuții

 1. punerea în aplicare a prevederilor legislației în vigoare și a celorlalte acte normative specifice domeniului persoanelor vârstnice;

 2. elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora;

 3. realizarea statisticilor specifice, necesare realizării și implementării politicilor publice;

 4. evaluarea situației socio-economice a persoanei, identificarea nevoilor și resurselor acesteia;

 5. identificarea situaților de risc și stabilirea măsurilor de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediu familial natural și în comunitate;

 6. elaborarea planurilor individualizate privind măsurile de asistență socială pentru prevenirea sau combaterea situaților de risc social;

 7. sprijinirea acțiunilor de plasare a persoanei într-o instituție de asistență socială și facilitarea accesului acesteia în alte instituții specializate (spitale, instituții de recuperare, etc);

 8. evaluarea și monitorizarea aplicării măsurilor de asistență socială de care beneficiază persoana, precum și respectarea drepturilor acesteia;

 9. asigurarea prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, a prevenirii și combaterii situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială ;

 10. asigurarea relaționării cu serviciile publice și/sau alte instituții cu responsabilități în domeniul asistenței persoanelor cu nevoi speciale;

 11. realizarea evidenței beneficiarilor de măsuri de asistență socială la domiciliu;

 12. colaborarea cu organizațiile neguvernamentale și cu reprezentanții societății civile, în vederea asigurării acordării și diversificării serviilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale singure și familiile marginalizate social sau aflate în situații de risc, în funcție de realitățile locale;

 13. oferirea de consiliere, îndrumare metodologică și sprijin sectorului ONG și furnizorilor de servicii acreditate, care oferă servicii sociale persoanelor vârstnice;

 14. colaborarea cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local;

 15. inițierea de parteneriate și colaborarea ONG și cu alți reprezentanți ai societății civile, în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale, în funcție de realitățile locale, pentru categoriile de persoane vârstnice dependente;

 16. colaborarea cu serviile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistență socială de interes local la domiciliul persoanelor vârstnice dependente;

 17. asigurarea suportului tehnic pentru susținerea realizării activităților de asistență socială la domiciliu sau în instituții;

 18. asigurarea sprijinului categoriilor de persoane vârstnice pentru accesarea serviciilor sociale oferite de îngrijitori la domiciliu individual, sau în rețea, în condițiile legislației specifice în vigoare;

 19. identificarea și întocmirea evidenței persoanelor vârstnice aflate în nevoie;

 20. consilierea și informarea asupra situației de risc social, precum și asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în fața necesităților vieții cotidiene;

 21. evaluarea situației persoanelor identificate pe baza grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice care necesită asistență socială și stabilește planul de servicii sociale în vederea menținerii autonomiei persoanei vârstnice și prevenirii agravării situației de independență;

 22. stabilirea măsurilor și acțiunilor de urgență, în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

 23. dezvoltarea de programe în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar, în vederea sprijinirii vârstnicilor aflați în situații de risc pentru prevenirea instituționalizării și redarea încrederii în forțele proprii;

 24. asigurarea soluționării în termen legal a cererilor, sesizărilor și petițiilor primite direct de la cetățeni sau de la autorități ale administrației publice de stat, centrale sau locale și alte oraganisme;

 25. întocmirea anchetelor sociale, a evaluării inițiale și a planului de intervenție, necesare la admiterea persoanelor vârstnice în centrele de îngrijire și asistență;

 26. deservirea publicului conform programului stabilit de conducătorului instituției;

 27. facilitează misiunile autorităților cu atribuții de verificare și control, puând la dispoziția acestora, în condițiile legii, documentele realizate și păstrate în cadrul/arhiva serviciului;

 28. asigură arhivarea documentelor repartizate și a documentelor realizate în cadrul serviciului, conform actelor normative în vigoare;

 29. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de directorul executiv al DASM, în condițiile legii.

Tichete sociale

Descarcă document

Cerere-declaratie pentru programul social alimente

Descarcă/Vizualizează

HCL 169/2022, Descarcă/Vizualizează

HCL 791/2022, Descarcă/Vizualizează

 

 

 

[/table]

(Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr.1)

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1 este un serviciu social de zi, fără personalitate juridică,în structura Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Sediu Centrului de Zi pentru Vârstnici nr.1 este în municipiu Cluj-Napoca, str. Șt.O.Iosif, nr.1-3.

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1 funcționează într-un imobil structurat pe trei nivele (P+Et1+Et2), după cum urmează:

 • parter: sala de reuniuni,sala multifuncțională, sală de lectură, birou coordonator, cabinet psihologic, bucătărie și chicinetă, trei grupuri sanitare;

 • etajul 1: trei săli pentru kinetoterapie, o sală pentru fizioterapie, un cabinet de educație pentru sănătate, două vestiare cu dușuri;

 • etajul 2: sala de pictură, sala de lucru manual, sală de relaxare, centrală termică, chicinetă, două grupuri sanitare și o magazie;

 • facilități destinate persoanelor cu dizabilități, respectiv un lift accesibil și persoanelor cu mobilitate redusă și patru dintre grupurile sanitare sunt adaptate necesităților persoanelor cu dizabilități;

 • o curte cu gazon, amenajată cu două mese de șah și opt bănci de lemn.

  Scopul Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1 este de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale, de creștere a gradului de incluziune socială și de îmbunătațire a calității vieții persoanelor vârstnice din municipiu Cluj-Napoca.

Obiectivele Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1 urmăresc:

– asigurarea autonomiei și a siguranței persoanelor vârstnice ;

  • să ofere condiții care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice ;

  • să stimuleze participarea acestora la viața socială, să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, de prietenie și de petrecere a timpului liber ;

  • să asigure servicii sociale pentru prevenirea marginalizării sociale, sprijin pentru reintegrare socială.

Servicii oferite în Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.1 :

  • oferă consiliere și informare, consiliere psihologică și suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, socializare și activități culturale ( mese rotunde, întâlniri tematice, participare la evenimente și spectacole, expoziții, excursii/drumeții, etc.) ;

  • terapii de recuperare fizică și menținerea optimă a stării de sănătate prin kinetoterapie și fizioterapie ;

  • revalorizare socială și personală, acțiuni caritabile.

(Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr.2)

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2 este un serviciu social de zi, fără personalitate juridică,în structura Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Sediu Centrului de Zi pentru Vârtnici nr.2 este în municipiu Cluj-Napoca, str. Decebal, nr.21 și B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108.

Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2 funcționează într-un imobil structurat pe trei nivele (P+Et1+Et2), după cum urmează:

 • parter: sala de reuniuni, sala de fizioterapie și cabinet educație pentru sănătate;

 • etajul 1: sală multimedia, sala de kinetoterapie, vestiar;

 • etajul 2: sala de lectură și spații de depozitare;

 • grupuri sanitare pentru bărbați și femei și spații cu cabine de duș.

  Spațiul de pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108 are în componență, la parter sală de reuniune și la etaj sală media și birou.

  Scopul Centrul de Zi pentru Vârstnici nr.2 este de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale, de creștere a gradului de incluziune socială și de îmbunătațire a calității vieții persoanelor vârstnice din municipiu Cluj-Napoca.

Obiectivele Centrul de Zi pentru Vârtnici nr.2 urmăresc:

– asigurarea autonomiei și a siguranței persoanelor vârstnice ;

  • să ofere condiții care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice ;

  • să stimuleze participarea acestora la viața socială, să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, de prietenie și de petrecere a timpului liber ;

  • să asigure servicii sociale pentru prevenirea marginalizării sociale, sprijin pentru reintegrare socială.

Servicii oferite în Centrul de Zi pentru Vârtnici nr.2 :

  • oferă consiliere și informare, consiliere psihologică și suport emoțional, suport pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, socializare și activități culturale ( mese rotunde, întâlniri tematice, participare la evenimente și spectacole, expoziții, excursii/drumeții, etc.) ;

  • terapii de recuperare fizică și menținerea optimă a stării de sănătate prin kinetoterapie și fizioterapie ;

  • revalorizare socială și personală, acțiuni caritabile.

În structura Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice funcționează 10 Centre de Zi pentru seniori:

 1. Centrul de Zi pentru Seniori Zorilor, str. Louis Pasteur, nr. 77;

 2. Centrul de Zi pentru Seniori Horea, str. Horea, nr. 108;

 3. Centrul de Zi pentru Seniori Mănăstur, str. Arinilor, nr. 11;
 4. Centrul de Zi pentru Seniori, Gheorgheni, aleea Detunata f.n. ;
 5. Centrul de Zi pentru Seniori Mărăști, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108;
 6. Centrul de Zi pentru Seniori Someșeni, str. Traian Vuia nr. 41;
 7. Centrul de Zi pentru Seniori Grigorescu, str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 134;
 8. Centrul de Zi pentru Seniori Cinema Mărăști, str. Aurel Vlaicu, nr. 3A;
 9. Centrul de Zi pentru Seniori Cinema Dacia, str. Bucegi, nr. 11;
 10. Centrul de Zi pentru Seniori Observator, str. Observatorului, nr. 1-3.

Scopul Centrelor de Zi pentru Seniori este de prevenire a marginalizării și excluziunii sociale, promovarea îmbătrânirii active a pensionarilor, de promovare a incluziunii sociale a vârstnicilor din municipiul Cluj-Napoca și creștere a gradului de incluziune socială și asigurarea participării sociale active și demne a acestora la viața comunității.

Obiectivele Centrelor de Zi pentru Seniori urmăresc îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Cluj-Napoca și punerea în valoare a potențialului profesional și experienței de viață ale seniorilor, importantă resursă comunitară.

Unitatea de Îngrijire la Domiciliu

-adresa : Cluj-Napoca, str. Venus fn

-telefon : 0732.002.185

-email :protectievarstnic@dasmclujnapoca.ro

Centrul de Zi pentru Seniori nr. 1

-adresa : Cluj-Napoca, str. Ștefan Octavian Iosif nr.1-3.

-telefon : 0264.431783

Centrul de Zi pentru Seniori nr. 2

-adresa : Cluj-Napoca, str. Decebal nr.21.

-telefon: 0264.434667