image_pdfimage_print

f88f49_3d1d683c6c9c4cfdaa2305cddafd6694

Serviciul Protecţie Socială (denumit în continuare SPS) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, are misiunea de a asigura dezvoltarea de servicii şi acţiuni sociale destinate satisfacerii nevoilor de bază ale cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciului Protecţie socială îi sunt încredinţate sarcini în ceea ce priveşte dezvoltarea de servicii şi acţiuni sociale care să asigure aplicarea legislaţiei din domeniul asistenţei sociale pentru cetăţenii municipiului Cluj-Napoca, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în stare de risc social şi sprijin pentru integrarea/reintegrarea socială a acestora, facilitarea accesului la servicii, hrană, adăpost, identificarea şi activarea resurselor comunitare în vederea soluţionării problemelor, persoanelor, familiilor, grupurilor defavorizate.

Prin activitatea sa, SPS implementează la nivel instituţional legislația prin care se acordă următoarele beneficii și servicii sociale:

 1. Venitul minim de incluziune format din componentele ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii;

 2. Masa la cantina de ajutor social;

 3. Alocații și indemnizații pentru creșterea copilului;

 4. Tichete sociale pentru grădiniță;

 5. Ajutor de urgență;

 6. Ajutor pentru încălzirea locuinței;

 7. Înscrierea în programul multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie”;

 8. Finanțări nerambursabile pentru ONG-uri;

 9. Incluziunea socială a persoanelor marginalizate social – Centrul de incluziune socială;

 10. Acordarea tichetelor sociale prin Programul social Alimente;

 11. Certificare dublă cheltuială gospodărească;

 12. Ajutor pentru plata chiriei.

 

Denumire formular,Vizualizează formular

Informatii program stomatologic 2021-2024, Descarcă/Vizualizează

Cerere înscriere program stomatologic, Descarcă/Vizualizează

Declarație GDPR, Descarcă/Vizualizează

Formular cerere pentru acordare tichete sociale, Descarca/Vizualizeaza

Formular cerere acordare venit minim incluziune, Descarcă / Vizualizează

Cerere ajutor pentru plata chiriei, Descarcă / Vizualizează

Formulare tip cantina, Descarcă / Vizualizează

Cerere ajutor de deces-urgență, Descarcă / Vizualizează

Fomulare tip – Încălzirea locuinței, Descarcă / Vizualizează

Cerere tip pentru ancheta-bani de liceu, Descarcă / Vizualizează

Adeverință, Descarcă / Vizualizează

Cerere  de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr.34/1998, Descarcă/Vizualizează

Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială, Descarcă/Vizualizează

ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI

Informații utile privind întocmirea dosarelor, Descarcă/Vizualizează

Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție, Descarcă/Vizualizează

1. Formulare alocație de stat + Lista actelor necesare (5 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere alocație, Descarcă/Vizualizează

Anexa UE (doar pentru copii născuți în UE), Descarcă/Vizualizează

Declarație celălalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți), Descarcă/Vizualizează

Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție, Descarcă/Vizualizează

2. Formulare indemnizație creștere copil + Lista actelor necesare (5 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Adeverință tip, Descarcă/Vizualizează

Declarația celuilalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți), Descarcă/Vizualizează

Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție, Descarcă/Vizualizează

3. Stimulent inserție + Lista actelor necesare (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Declarație stagiu de cotizare, Descarcă/Vizualizează

Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție, Descarcă/Vizualizează

4. Formulare indemnizație creștere copil cu handicap + Lista actelor necesare (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Declarație stagiu de cotizare, Descarcă/Vizualizează

Lista actelor necesare pentru dosarele de alocatie indemnizație stimulent inserție, Descarcă/Vizualizează

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 2023-2024 (11 doc)

Cerere-declarație pe propria răspundere, Descarcă/Vizualizează

Cerere simplificată pentru modificare, Descarcă/Vizualizează

Declarație consimțământ, Descarcă/Vizualizează

Informații generale depunere program, Descarcă/Vizualizează

Tipuri de ajutoare, Descarcă/Vizualizează

Criterii de eligibilitate, Descarcă/Vizualizează

Lista bunurilor, Descarcă/Vizualizează

Acte necesare, Descarcă/Vizualizează

Obligațiile beneficiarilor, Descarcă/Vizualizează

Plafoane și cuantumuri, Descarcă/Vizualizează

Informații suplimentare, Descarcă/Vizualizează

Descarcă /Vizualizează

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 2024

Cerere-declarație pe propria răspundere, Descarcă/Vizualizează

Cerere simplificată pentru modificare, Descarcă/Vizualizează

Declarație consimțământ, Descarcă/Vizualizează

Informații generale depunere program, Descarcă/Vizualizează

Tipuri de ajutoare, Descarcă/Vizualizează

Criterii de eligibilitate, Descarcă/Vizualizează

Lista bunurilor, Descarcă/Vizualizează

Acte necesare, Descarcă/Vizualizează

Obligațiile beneficiarilor, Descarcă/Vizualizează

Plafoane și cuantumuri, Descarcă/Vizualizează

Informații suplimentare, Descarcă/Vizualizează

 

[/table]

Serviciul protecţie socială

Serviciul protecţie socială (cod compartiment 801) este subordonat directorului executiv al DASM și funcționează cu personalul prevăzut în statul de funcții și organigramă, aprobate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Scop: implementarea politicilor publice care vizează satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane, identificarea şi activarea resurselor comunitare în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor, familiilor și grupurilor defavorizate.

Obiective:

 1. îmbunătăţirea nivelului de trai al familiilor şi persoanelor care nu au capacitatea de a-şi asigura resurse prin forţe proprii;

 2. protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile şi să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe;

 3. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în stare de risc social şi sprijin pentru integrarea/reintegrarea socială a acestora;

 4. asigurarea accesului la servicii (de sănătate, de integrare profesională) persoanelor şi familiilor cărora li se instituie dreptul la beneficii sociale;

 5. asigurarea accesului la beneficii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru cetăţenii municipiului Cluj-Napoca;

 6. susţinerea şi dezvoltarea de servicii/programe sociale pentru comunitate, sprijinirea şi subvenţionarea organizaţiilor şi fundaţiilor române care dezvoltă programe sociale pentru cetăţenii municipiului Cluj-Napoca, conform strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca și a politicilor publice centrale și locale.

  Atribuţii:

 1. punerea în aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a celorlalte acte normative specifice prin care se asigură accesul la beneficii sociale;

 2. elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;

 3. participă la elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice precum şi a documentaţiei necesare punerii în aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare, în vederea asigurării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;

 4. evaluarea situaţiei socio-economice a persoanelor, familiilor care se adreseaza SPS identificarea nevoilor şi resurselor acestora;

 5. identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

 6. asigurarea acordării în condiţiile legislaţiei în vigoare, a următoarelor beneficii sociale:

a) Venitul minim de incluziune format din componentele ajutor de incluziune si ajutor pentru familia cu copii;

b) masă gratuită şi/sau masă cu plată la Cantina de ajutor social;

c) ajutor pentru încălzirea locuinţei;

d) ajutor de urgenţă;

e) stimulent educațional – tichete de grădiniță;

f) subvenţii pentru ONG-uri şi monitorizarea utilizării acestora;

g) alocaţia de stat pentru copii;

h) indemnizaţia pentru creşterea copilului;

i) alte tipuri de beneficii sociale, în funcție de actele normative în vigoare.

 1. evaluarea şi monitorizarea aplicării măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana/familia, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

 2. asigurarea prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, a prevenirii şi combaterii situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială;

 3. asigurarea relaţionării cu Serviciile publice şi/sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;

 4. colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile, în vederea asigurării acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile indentificate, pentru persoanele singure şi familiile marginalizate social sau aflate în situaţii de risc;

 5. oferirea de consiliere, îndrumare metodologică şi sprijin organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii sociale;

 6. colaborarea cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local

 7. consilierea, informarea cetățenilor municipiului cu privire la drepturile care decurg din legislația specifică protecției sociale;

 8. realizarea evidenţei beneficiarilor de măsuri de protectie socială;

 9. înregistrarea şi solutionarea în termen legal a cererilor de solicitare a beneficiilor sociale prevăzute la punctul 6;

 10. organizarea şi evidenţa actiunilor și lucrărilor de interes local desfășurate de beneficiarii de venit minim garantat și de masă gratuită la cantina de ajutor social, la dispoziția primarului;

 11. sprijin material (ghiozdane, rechizite pentru copii din familiile beneficiare de venit minim garantat, alocație de susținere a familiei, cantină gratuită, etc);

 12. evaluarea familiilor fără venituri/cu venituri mici, pentru includerea lor în programul POAD;

 13. întocmirea listelor cu familiile și persoanele singure din evidența serviciului, pentru includerea lor în programul POAD;

 14. monitorizarea familiilor beneficiare sub aspectul îndeplinirii obligațiilor legale;

 15. soluționarea cererilor privind obținerea Certificatului pentru dovedirea situației de duble cheltuieli gospodărești (pentru cetățenii UE, în special din Germania care își întrețin rude din România) și pentru obținerea Certificatului pentru forța de muncă sezonieră (pentru cetățenii români care pleacă la muncă în UE);

 16. înregistrarea solicitărilor de la școli și efectuarea de anchete sociale în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul programului naţional “Bani de liceu”;

 17. monitorizarea familiilor beneficiare sub aspectul îndeplinirii obligațiilor legale;

 18. asigurarea de consultanță metodologică pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care inființează și administrează unități de asistență socială, precum și altor persoane fizice și juridice (asociații, fundații, etc…) în vederea facilitării accesului acestora la finanțare din bugetul local, conform legii;

 19. asigurarea secretariatului Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 20. participarea la lucrările Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată, pentru servicii de interes local cu caracter social și/sau medical;

 21. monitorizarea serviciilor sociale specializate acordate, cu respectarea standardelor obligatorii de calitate, aprobate conform legislaţiei în vigoare, proiectelor, programelor și acțiunilor finanțate, prin vizite la sediul instituțiilor finanțate, la domiciliul beneficiarilor, participând la evenimentele care fac parte intergrantă din programul stabilit de entitățile care au primit subvenție/finanțare nerambursabilă din bugetul local;

 22. asigurarea practicii studenților, pentru aspecte care țin de protecție socială, beneficii sociale, marginalizare socială, incluziune socială;

 23. asigură arhivarea documentelor repartizate și a documentelor realizate în cadrul serviciului, conform actelor normative în vigoare;

 24. sprijină organizarea de evenimente cu caracter social (ex. Zilele asistenței sociale, întâlniri cu organizațiile neguvernamentale finanțate din bugetul local, întâlniri cu angajatorii, Zilele economiei sociale, Ziua internațională a prevenirii consumului de substanțe, etc.);

 25. facilitează misiunile autorităților cu atribuții de verificare și control, punând la dispoziția acestora, în condițiile legii, documentele realizate și păstrate în cadrul/arhiva serviciului;

 26. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de directorul executiv al DASM, în condițiile legii..

Centrul de incluziune socială

   1. Centrul de incluziune socială (cod compartiment 801.1) este un serviciu social de zi, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Serviciului protecție socială din structura DASM.

   2. Sediul Centrului de incluziune socială este în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 158.

   3. Directorul executiv al DASM, prin intermediul şefului de serviciu, asigură conducerea, îndrumarea și controlul personalului care acordă serviciile în Centrul de incluziune social.

   4. Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi bugetul centrului de incluziune, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

   5. Scopul Centrului de incluziune socială: promovarea oportunităţilor de ocupare, formare profesională şi facilitarea angajării persoanelor de etnie romă, a persoanelor cu dizabilități, precum şi a celorlalte categorii de persoane supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

   6. Obiectivele Centrului de incluziune socială sunt:

 1. creșterea gradului de ocupare a persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 2. prevenirea şi reducerea fenomenului excluziunii sociale a persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 3. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă a persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 4. oferirea de soluții în rezolvarea problemelor profesionale ale persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 5. conștientizarea importanței formării profesionale de către persoanele sau familiile marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 6. creșterea gradului de interes al persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, pentru găsirea unui loc de muncă;

 7. îndrumarea persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială în alegerea profesiei;

 8. oferirea alternativelor de pregătire profesională pentru persoanele marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială;

 9. sprijinirea persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială interesate în planificare și reușită profesională;

 10. asigurarea accesului persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială la informații privind ocupaţiile, meseriile şi profesiile căutate pe piaţa muncii, precum și la informații privind posibilitatea participării la cursuri de calificare/recalificare profesională și la certificarea competențelor dobândite non-formal;

 11. asigurarea accesului persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială la:

 1. consiliere profesională;

 2. mediere în vederea găsirii unui loc de muncă;

 3. servicii de formare profesională;

 4. servicii de certificare a competențelor dobândite pe căi non-formale;

 1. realizarea de parteneriate şi acorduri de colaborare cu asociaţii profesionale, patronale, sindicale şi intreprinzători/angajatori.

(7) Beneficiarii centrului sunt persoane marginalizate social sau supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, din municipiul Cluj-Napoca, aflate în evidențele DASM.

(8) Serviciile oferite beneficiarilor în cadrul Centrului de incluziune socială sunt informarea, consilierea, medierea muncii pe piaţa internă şi monitorizarea post-angajare, sprijin în demararea proiectelor lucrative şi de economie socială. Totodată se vor asigura servicii de formare profesională sau se va facilita accesul la servicii de formare profesională.

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi, Centrul de incluziune socială, se aprobă prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform prevederilor legale în vigoare.

CADRUL LEGAL:
1. LEGEA nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
2. HOTĂRÂREA nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
3. HCL nr. 788/2022 privind aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții, nivelului mediu lunar al subvenției, precum și a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală.
4. HOTĂRÂREA nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
5. HOTĂRÂREA nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INTRPREȚILOR AUTORIZAȚI ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (ANILMG)   Vizualizeaza

ASOCIAȚIA BABILON TRAVEL   Vizualizează

ASOCIAŢIA „CĂSUŢA BUCURIEI”  Vizualizează

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA  Vizualizează

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC  Vizualizează

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VARSTNICULUI  Vizualizează

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICAPAȚILOR MOTORI CLUJ  Vizualizează

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARDEAL  Vizualizează

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA  Vizualizează

CONGREGAȚIA SURORILOR MAICII DOMNULUI  Vizualizează

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ „ECCE HOMO”  Vizualizează

FUNDAȚIA FAMILIA SFÂNTĂ”  Vizualizează

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂ  Vizualizează

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE AJUTORARE  Vizualizează

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR  Vizualizează

FUNDAȚIA DE CARITATE HERALD  Vizualizează

ASOCIAȚIA INCEPTIS MOVENS  Vizualizează

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA   Vizualizează

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA ȘI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR   Vizualizează

ASOCIAȚIA PREVENTIS  Vizualizează

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE  Vizualizează

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ SOMETHING NEW  Vizualizează

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA  Vizualizează

Serviciul Protecție Socială

Strada: Str. Venus fn, Cluj – Napoca

Telefon: 0264-563052

Email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro

[/fusion_text]