image_pdfimage_print

Oferă informații celor interesați de întocmirea dosarelor de angajare ca asistenți personali ai

persoanelor cu handicap grav, urmărește în vederea angajării acestora, efectuarea anchetelor sociale.

Atribuţii specifice:

 • Valorificarea eficientă a potenţialului şi a capacităţii resursei umane;
 • Adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele şi sarcinile D.A.S.M. și Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
 • Verifica eliberarea de catre DGASPC Cluj a acordului de angajare a asistentului personal.
 • Elibereaza formularele tip privind actele prevazute de lege pentru angajare, verifica modul de completare a actelor de catre solicitantul angajarii ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav.
 • Intocmeste statul de functii, organigrama si Regulamentul de Organizare si Functionare ale institutiei, care sunt supuse aprobarii Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.
 • Colaboreaza cu sefii serviciilor/compartimentelor la intocmirea fiselor de post pentru subordonati, intocmeste fisele de post pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, angajatii din compartimente, sefii de servicii/birouri/centre si directori.
 • Intocmeste si tine evidenta deciziilor de numire in functie si a contractelor individuale de munca ale personalului angajat in institutie.
 • Intocmeste si tine evidenta contractelor individuale de munca ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, asigura prelungirea acestora pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in handicap grav a persoanei cu dizabilitati.
 • Organizeaza efectuarea perioadei de stagiu si urmareste definitivarea pe functii pentru functionarii publici si pentru personalul angajat in regim contractual.
 • Raspunde de efectuarea calculului pentru drepturile salariale brute cuvenite prin lege angajatilor, inclusiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav și personalul sanitar.
 • Intocmeste deciziile si actele aditionale la contractele de munca de munca, referitoare la modificarea salariilor de incadrare ale angajatilor inclusiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, personal sanitar.
 • Elaboreaza dosarele profesionale ale functionarilor publici si gestioneaza dosarele personale ale angajatilor in regim contractual, inclusiv ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și personalului sanitar.
 • Intocmeste, actualizeaza si transmite periodic la Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj, registrul angajatilor in format electronic, pentru un nr. mediu de 780 angajați.
 • Intocmeste planul anual de ocupare a functiilor publice, monitorizeaza posturile vacante si organizeaza in conditiile legii concursurile pentru ocuparea functiilor publice si a posturilor in regim contractual.
 • Organizeaza evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici si ale salariatilor in regim contractual.
 • Organizeaza promovarea in clasa, grad profesional sau treapta profesională pentru functionarii publici si personalul angajat in regim contractual.
 • Monitorizeaza ofertele de instruire si supune aprobarii directorului executiv participarea angajatilor la cursuri de perfectionare profesionala.
 • Intocmeste documentele prevazute de lege pentru detasare, delegare, trecere temporara in alta munca, mutare temporara, transformarea posturilor, cu respectarea termenelor legale maxime admise.
 • Intocmeste deciziile de transfer ale functionarilor publici, actele de incetare a raporturilor de serviciu sau de munca ale tuturor salariatilor.
 • Transmite ANFP Bucuresti modificarile raporturilor de serviciu intervenite in situatia functionarilor publici.
 • Evidentiaza si transmite catre ANI Declaratiile de avere si Declaratiile de Interese, al caror model a fost stabilit prin hotarare a guvernului.
 • Efectueaza programarea anuala a concediilor de odihna pentru salariati, inclusiv ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav și personal sanitar.
 • Tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor fara plata si a concediilor pentru ingrijirea copiilor, a concediilor medicale anuale obligatorii.
 • Raspunde de intocmirea pontajului lunar/condica de prezență, inclusiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimatiilor de serviciu ale angajatilor.
 • Ține evidența transelor celor mai mari de concedii de odihna ale asistentilor personali, in vederea acordarii indemnizatiei cuvenite bolnavului cu handicap grav pe perioada concediului de odihna al asistentului personal.
 • Operează lunar in programul de salarii modificarile intervenite in raporturile de serviciu sau de munca ale angajatilor, inclusiv pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.
 • Intocmeste lunar statele de personal ale institutiei si statul de drepturi salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, personal sanitar.
 • Raspunde de incetarea platii drepturilor salariale ale asistentului personal, la data incetarii valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap al bolnavului cu handicap grav.
 • Intocmeste actele de pensionare pentru limita de varsta si invaliditate, pentru recalcularea pensiei.
 • Intocmeste si elibereaza adeverintele solicitate de angajati.
 • Intocmeste contractele de garantie si actele aditionale de modificare a acestora pentru angajatii care detin gestiuni.
 • Intocmeste statistici lunare, trimestriale si semestriale privind personalul si drepturile salariale, privind asistentii personali ai bolnavilor cu handicap grav, etc.
 • Exercita viza „bun de plata” pentru documentele care solicita aceasta viza in legatura cu activitatile serviciului.
 • Exercita viza „Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii” pentru documentele care solicita aceasta viza in legatura cu activitatile serviciului.
 • Fundamenteaza si administreaza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru articolele/aliniatele bugetare ce-i revin conform deciziei Directorului executiv si ordonanteaza toate cheltuielile aferente acestora.

Acțiuni specifice:

 1. procedează la întocmirea formelor prevăzute de lege privind încadrarea în muncă a personalului, desfacerea contractelor de muncă, sancţionarea sau stimularea performanţelor profesionale;
 2. efectuează şi comunică instituţiilor abilitate, situaţiile statistice privind personalul angajat;
 3. întocmeşte sau participă la elaborarea de proiecte de hotărâre cu caracter intern, ce au legătură cu activitatea serviciului/direcţiei;
 4. întocmeşte statele de funcţii a personalului de specialitate, a personalului din cadrul serviciului cabinete medicale şcolare şi universitare şi a serviciului cabinete stomatologice şcolare, precum şi a personalului angajat pentru acordarea de asistență la domiciliul persoanelor cu handicap grav;
 5. actualizează fişele de post şi în acest scop transmite serviciilor/birourilor/centrelor din cadrul D.A.S.M., criteriile de evaluare a posturilor stabilite conform legii, criterii care să vizeze, în special, creşterea responsabilităţii;
 6. analizează şi evaluează posturile şi întocmeşte proiectul de organigramă, în vederea supunerii aprobării în Consiliul local, conform legii;
 7. stabileşte criteriile care stau la baza evaluării activităţii depuse de angajati, evaluatorul (şeful compartimentului, de regulă) urmărind ca pe tot parcursul anului să asigure condiţii şi un climat de muncă favorabile atingerii unui nivel de performanţă cât mai ridicat;
 8. întocmeşte anual planul de perfecţionare profesională, în vederea instruirii personalului angajat;
 9. întocmeşte anual planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul D.A.S.M.
 10. realizează trecerea de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare, în urma intrării în vigoare a legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;
 11. asigură în colaborare cu Biroul Financiar, Contabilitate, Buget încadrarea în bugetul alocat pentru plata salariilor;
 12. stabileşte salariile de bază, indemnizaţiile de conducere, sporul de vechime, sporurile pentru condiţii de muncă, precum şi alte sporuri prevăzute în contractul/acordul colectiv de muncă aplicabil valabil încheiat de organele abilitate;
 13. certifică legalitatea şi propune spre aprobare acordarea altor drepturi şi compensări indirecte prevăzute de lege;
 14. colaborează cu Biroul Financiar, Contabilitate, Buget, în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli, furnizând datele necesare şi statele de funcţii;
 15. verifică modul de respectare privind înscrisurile în foile colective de prezenţă;
 16. eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat;
 17. întocmeşte documentele necesare în vederea depunerii dosarului pentru pensionare a salariaţilor care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, conform legii privind sistemul unitar de pensii publice în vigoare;
 18. supravegheză şi controlează modul de utilizare a timpului de lucru al angajaţilor, propune măsuri de eliminare a timpilor neutilizaţi sau utilizaţi ineficient;
 19. urmăreşte planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă, a controlului medical anual obligatoriu şi a altor concedii de către salariațI, conform legii;
 20. grupează documentele în dosare pe categorii şi termene de păstrare prin folosirea ca instrument de lucru a Nomenclatorului arhivistic;
 21. înregistrează documentele şi le corelează între registru şi documente, prin înscrierea în dreptul fiecărui act înregistrat a indicatorului dosarului după nomenclator;
 22. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.A.S.M. pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care revin serviciului Resurse Umane Salarizare;
 23. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în materie de legislaţia muncii/legislația în domeniul funcției publice.

1.Acordă asistenţă, consiliere şi consultanţă de specialitate compartimentelor din aparatul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

2. Concepe, redactează, promovează in instanta acte de procedură (acţiuni, contestaţii, plângeri, întâmpinări, cereri reconvenţionale de intervenţie, de chemare în garanţie, de repunere pe rol etc) împreună cu documentaţia/documentele necesară/e

3. Solicită, propune probe şi administrează probele admise de instanţa de judecată;

4. Propune exercitarea sau, după caz, neexercitarea căilor de atac (ordinare şi extraordinare) şi redactează actele subsecvente/documentele necesare în conformitate cu prevederile legislaţiei civile, comerciale, în contencios administrativ sau penale, în vederea soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

5. Propune orice alte măsuri prevăzute de lege pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rol;

6. Reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

7. Susţine, prin concluziile orale sau scrise pe care le pune, drepturile şi interesele legitime ale părţii pe care o reprezintă, respectând normele de deontologie profesională, secretul si confidenţialitatea activităţii sale în condiţiile legii;

8. Asigură obţinerea copiilor de pe hotărârile definitive şi/sau irevocabile; comunică hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, compartimentelor implicate din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

9. Respectă dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridică ce o reprezintă le poate avea;

10. Asigură consiliere pentru realizarea creanţelor Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea acestora;

11. Reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală în raporturile lor cu alte autorităţi publice, instituţii, persoane fizice sau juridice, române sau străine;

12. Concepe, întocmeşte, redactează proiecte de hotărâri, respectiv proiecte de decizii ale directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

13. Avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală precum şi actele care angajează răspunderea patrimonială a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

14. Neacordarea avizului sau avizul negativ se motivează în scris;

15. Asigură consultanţă şi consiliere în elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii întocmite de compartimentele din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

16. Analizează şi face propuneri pentru modificarea, completarea, revocarea sau abrogarea hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, care nu mai sunt oportune sau în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare;

17. Analizează şi face propuneri pentru modificarea, completarea, revocarea sau abrogarea deciziilor directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală care nu mai sunt oportune sau în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare;

18. Concepe, redactează şi avizează din punct de vedere juridic contracte, convenţii, acorduri, protocoale, oferte şi alte acte juridice;

19. Participă la procedura de conciliere directă prealabilă cererii de chemare în judecată în materie civilă, comercială şi de contencios administrativ;

20. Concepe şi redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ale lucrărilor repartizate;

21. Atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală;

22. Participă şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în cadrul comisiilor, grupurilor/echipelor de lucru şi/sau secretariatelor acestora, în care este numit;

23. Întocmeşte răspunsuri la petiţii, cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii şi adrese repartizate;

24. Se documentează asupra studiilor şi articolelor apărute în publicaţiile de specialitate, precum şi în alte materiale similare; se documentează asupra legislaţiei Uniunii Europene incidente în domeniul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală;

25. Operează evidenţa proceselor în instanţă şi modul de soluţionare a cauzelor asistate în registrul general al dosarelor de instanţă, în opisul alfabetic al dosarelor de instanţă, ţine evidenţa termenelor şi întocmeşte fişa dosarului urmărind finalizarea cu celeritate a acestora prin asigurarea reprezentării în faţa instanţelor;

26. Colaborează cu serviciile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, cu serviciile din aparatul propriu al Primarului municipiului Cluj-Napoca, precum şi cu celelalte servicii publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

27. Colaborează cu serviciile de specialitate ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală în elaborarea propunerilor de modificare/completare a proiectelor de acte normative suspuse dezbaterii publice, specifice domeniului de activitate, transmise de Asociația Municipiilor din România, care urmează a fi adoptate de către Parlament, respectiv Guvernul României;

28. Asigură arhivarea documentelor repartizate şi produse conform actelor normative în vigoare.

Atribuţiile consilierului de etică


În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor şi normelor de conduită, consilierul de etică îndeplineşte următoarele atribuţii:

  a) monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea;

  b) desfăşoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcţionarilor publici sau la iniţiativa sa atunci când funcţionarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia;

  c) elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor;

  d) organizează sesiuni de informare a funcţionarilor publici cu privire la normele de etică, modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii şi integrităţii sau care instituie obligaţii pentru autorităţile şi instituţiile publice pentru respectarea drepturilor cetăţenilor în relaţia cu administraţia publică sau cu autoritatea sau instituţia publică respectivă;

  e) semnalează practici sau proceduri instituţionale care ar putea conduce la încălcarea principiilor şi normelor de conduită în activitatea funcţionarilor publici;

  f) analizează sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină;
g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetăţenilor şi beneficiarilor direcţi ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia cu publicul, precum şi cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau instituţia publică respectivă.

Sesizările/reclamațiile privind conduita etică se fac în termen de maximum 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate și se transmit, în formă scrisă, consilierului de etică, prin următoarele căi de comunicare:

 • depunerea personală a sesizării la consilierul de etică – dna Luminița Borbela sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală din municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, FN (aleea dintre numerele 20-22) etaj 2, cam. 216;

 • prin e-mail la adresa consilierului de etică: consilieretica@dasmclujnapoca.ro