image_pdfimage_print

Denumire Achizitie: Contract furnizare bidoane de apa de 19 l in sistem watercooler.

Data postare: 20.04.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a achizitiei este de 19000 lei fara TVA/an.

Cerinte:

In vederea demonstrarii capacitatii tehnice trebuie prezentate in copie urmaroarele documente:

–        Certificat ISO 9001, managementul calitatii sau echivalent

–           Certificat HACCP managementul securitatii alimentelor sau echivalent

–          Buletin de analiza Larex cu 26 de determinari valabil la data limita de depunere a ofertei

–         Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Documente:  caiet de sarcini ;  declaratia privind privind conflictul de interese( semnata si stampilata), lista cu sediile DASM

In formularul de oferta se va prezenta atat pretul total cat si pretul pe bidon

Data si ora limita de depunere: 25.04.2017, ora 11:00

Ofertele se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056

Ofertanti:

Castigator:  

Pret ofertat: