image_pdfimage_print

Denumire: Achizitia serviciilor de distributie de ziare pentru cele 10 locatii ale institutiei si anume Centrele de zi si Cluburile Pensionarilor

Data postare: 29.03.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 32000 lei fara TVA, 

Cerinte:

1) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Documente:  caiet de sarcini, anexa 1 formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese(trebuie semnata si stampilata).

Data si ora limita de depunere: 06.04.2017 ora 11:00

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056; Caietul de sarcini si anexa 1 se pot descarca si de pe urmatorul link: http://dasmclujnapoca.ro/category/achizitii-publice/, se va avea in vedere anuntul din data de 29.03.2017. Dupa acceptarea ofertei va rog sa publicati in seap pretul unitar al unui pachet cu denumirea ” distributie ziare si periodice 2017”

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat: