image_pdfimage_print

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Achizitia serviciilor de consultanta si intocmire a documentatiei specifice autorizarii d.p.d.v. al PSI

Data postare: 29.03.2017

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 15000 lei fara TVA, 

Cerinte:

1) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente (in copie cf cu originalul) a personalului responsabil/ angajat:

– brevetul de pompier specialist,  – autorizatie de arhitect,  – verificator proiect si expert privind securitatea la incendiu

Documente:  caiet de sarcini ; formularul de oferta , declaratia privind privind conflictul de interese(trebuie semnata si stampilata).

Data si ora limita de depunere: 11.04.2017 ora 12:00

Solicitari de clarificari:

Întrebarea nr. 1: Va rugam sa ne transmiteti suprafetele construite desfasurate ale celor doua imobile din cadrul DASM in vederea participarii la achizitia de atribuire a contractului de consultanta si intocmire a documentatiei specifice autorizarii PSI?

Răspuns : Vă transmitem datele solicitate dupa cum urmeaza :

– Sediul institutiei de pe str. Bistriței nr. 21, Scării A a imobilului Cămin I cu o suprafata construita de 825 mp si un regim de inaltime P+3E

– Centrul de Incluziune Sociala de pe str. Plevnei nr. 158 cu suprafata pe care s-a executat lucrarea de 490 mp si un regim de inaltime de S+P+1E

Informatii suplimentareInformatii suplimentare se pot obtine de la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056; Dupa acceptarea ofertei va rog sa publicati in seap pretul unitar al unui pachet cu denumirea ”intocmire a documentatiei PSI DASM 2017 ”

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat: