image_pdfimage_print

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICALA

Denumire: Achizitia serviciilor colectare si transport fier vechi

Data postare: 20.01.2017

Cerinte tehnice

  1. Cantitatea  de fier vechi estimata este de 3200 de kg si este provenita din casarile unor obiecte de inventar si mijloace fixe din inventarul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala: unit dentar , dulapuri de fier, doua autoutilitare ( cu masa totala proprie de 4200 de kg) si alte obiecte de inventar.
  2. Cântarirea se va face cu mijloacele proprii ale prestatorului, avizate metrologic la zi. Cântarele trebuie să aibă o capacitate de cantarire suficient de mare pentru a cantarii autoutilitarele.
  3. Din momentul preluării fierului vechi de la beneficiar, prestatorul poartă întreaga raspundere pentru transportul, depozitarea, manipularea şi acestuia.
  4. La preluarea fierului vechi reprezentantul autoritatii contractante precum si al prestatorului vor întocmi şi semna un proces-verbal de predare-primire unde vor fi trecute atat numarul de obiecte predate , cat si cantitatile efective de fir vechi dupa cantarirea acestoara la punctul de colectare

Pret de pornire pe un kilogram de fier vechi este de 0,4 lei fara TVA.

Cerinte de calificare: 

a) Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

b) Autorizatie de mediu conformă cu prevederile legale aflata in perioada de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor;

Data si ora limita de depunere: 27.02.2017 ora 12:00

Ofertele se incarca obligatoriu in catalogul SEAP disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro , sectiunea catalog produse si optional se pot depune si la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264599316; 

Se va oferta pretul unui kilogram de fier vechi cu transportul inclus în pretul unitar fara TVA

Ofertanţi:

Câştigător: 

Preţ ofertat: