image_pdfimage_print

f88f49_3d1d683c6c9c4cfdaa2305cddafd6694

Serviciul Protecţie Socială (denumit în continuare SPS) din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, are misiunea de a asigura dezvoltarea de servicii şi acţiuni sociale destinate satisfacerii nevoilor de bază ale cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciului Protecţie socială îi sunt încredinţate sarcini în ceea ce priveşte dezvoltarea de servicii şi acţiuni sociale care să asigure aplicarea legislaţiei din domeniul asistenţei sociale pentru cetăţenii municipiului Cluj-Napoca, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în stare de risc social şi sprijin pentru integrarea/reintegrarea socială a acestora, facilitarea accesului la servicii, hrană, adăpost, identificarea şi activarea resurselor comunitare în vederea soluţionării problemelor, persoanelor, familiilor, grupurilor defavorizate.

Prin activitatea sa, SPS implementează la nivel instituţional legislația prin care se acordă următoarele beneficii și servicii sociale:

 1. Ajutor social (venit minim garantat);

 2. Alocația pentru susținerea familiei;

 3. Masa la cantina de ajutor social;

 4. Alocații și indemnizații pentru creșterea copilului;

 5. Tichete sociale pentru grădiniță;

 6. Ajutor de urgență;

 7. Ajutor pentru încălzirea locuinței;

 8. Înscrierea în programul multianual ”Promovarea sănătăţii orale prin creşterea accesibilităţii populaţiei defavorizate la servicii de stomatologie”;

 9. Finanțări nerambursabile pentru ONG-uri;

 10. Incluziunea socială a persoanelor marginalizate social – Centrul de incluziune socială;

 11. Acordarea tichetelor sociale prin Programul social Alimente;

 12. Certificare dublă cheltuială gospodărească;

 13. Ajutor pentru plata chiriei.

 

Denumire formular,Vizualizează formular

Informații program stomatologic 2021, Descarcă/Vizualizează

Cerere înscriere program stomatologic, Descarcă/Vizualizează

Declarație GDPR, Descarcă/Vizualizează

Formulare tip ajutor social, Descarcă / Vizualizează

Cerere alocatie pentru sustinerea familiei, Descarcă / Vizualizează

Formulare tip cantina, Descarcă / Vizualizează

Cerere ajutor de deces, Descarcă / Vizualizează

Acte necesare ajutor deces, Descarcă/Vizualizează

Fomulare tip – Încălzirea locuinței, Descarcă / Vizualizează

Cerere tip pentru ancheta-bani de liceu, Descarcă / Vizualizează

Anexa A Fișa tehnica (Subvenție Legea 34), Descarcă/Vizualizează

Anexa B Buget (Subvenție Legea 34), Descarcă/Vizualizează

Cerere (Subvenție Legea 34), Descarcă/Vizualizează

HCL 596-2016, Descarcă/Vizualizează

Cerere acordare tichete grădiniță, Descarcă/Vizualizează

Cerere declarație pe propria răspundere, Descarcă/Vizualizează

Cerere simplificată, Descarcă/Vizualizează

ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTEREA COPILULUI

LISTA ACTELOR NECESARE PENTRU DOSARELE DE ALOCAȚIE DE STAT ȘI INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL/STIMULENT INSERȚIE, Descarcă/Vizualizează

1. Formulare alocație de stat (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere alocație, Descarcă/Vizualizează

Anexa UE (doar pentru copii născuți în UE), Descarcă/Vizualizează

Declarație celălalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți), Descarcă/Vizualizează

2. Formulare indemnizație creștere copil (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Adeverință tip, Descarcă/Vizualizează

Declarația celuilalt părinte (doar pentru părinții necăsătoriți), Descarcă/Vizualizează

3. Stimulent inserție (4 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Adeverință tip, Descarcă/Vizualizează

Declarație stagiu de cotizare, Descarcă/Vizualizează

4. Formulare indemnizație creștere copil cu handicap (3 doc.)

Opis, Descarcă/Vizualizează

Cerere tip, Descarcă/Vizualizează

Declarație stagiu de cotizare, Descarcă/Vizualizează

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE 2022-2023 (9 doc)

Cerere-declarație pe propria răspundere, Descarcă/Vizualizează

Cerere și declarație pe propria raspundere format editabil pdf inteligent

Pentru descărcare pdf inteligent folosiți butonul downloadDescarcă pdf inteligent

Cerere simplificată pentru modificare, Descarcă/Vizualizează

Informații generale, Descarcă/Vizualizează

Tipuri de ajutoare, Descarcă/Vizualizează

Beneficiari, Descarcă/Vizualizează

Formulare, Descarcă/Vizualizează

Acte necesare, Descarcă/Vizualizează

Depunerea documentelor, Descarcă/Vizualizează

Informații suplimentare, Descarcă/Vizualizează

Lista bunurilor, Descarcă/Vizualizează

Descarcă /Vizualizează

Cerere și declarație pe propria raspundere format editabil pdf inteligent

Pentru descărcare pdf inteligent folosiți butonul downloadDescarcă pdf inteligent

Cerere simplificată pentru modificare, Descarcă/Vizualizează

Informații generale, Descarcă/Vizualizează

Tipuri de ajutoare, Descarcă/Vizualizează

Beneficiari, Descarcă/Vizualizează

Formulare, Descarcă/Vizualizează

Acte necesare, Descarcă/Vizualizează

Depunerea documentelor, Descarcă/Vizualizează

Informații suplimentare, Descarcă/Vizualizează

Lista bunurilor, Descarcă/Vizualizează

[/table]

Serviciul protecţie socială

Serviciul protecţie socială (cod compartiment 801) este subordonat directorului executiv al DASM și funcționează cu personalul prevăzut în statul de funcții și organigramă, aprobate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Scop: implementarea politicilor publice care vizează satisfacerea nevoilor de bază ale fiinţei umane, identificarea şi activarea resurselor comunitare în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor, familiilor și grupurilor defavorizate.

Obiective:

 1. îmbunătăţirea nivelului de trai al familiilor şi persoanelor care nu au capacitatea de a-şi asigura resurse prin forţe proprii;

 2. protejarea persoanelor care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile şi să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe;

 3. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate în stare de risc social şi sprijin pentru integrarea/reintegrarea socială a acestora;

 4. asigurarea accesului la servicii (de sănătate, de integrare profesională) persoanelor şi familiilor cărora li se instituie dreptul la beneficii sociale;

 5. asigurarea accesului la beneficii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru cetăţenii municipiului Cluj-Napoca;

 6. susţinerea şi dezvoltarea de servicii/programe sociale pentru comunitate, sprijinirea şi subvenţionarea organizaţiilor şi fundaţiilor române care dezvoltă programe sociale pentru cetăţenii municipiului Cluj-Napoca, conform strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca și a politicilor publice centrale și locale.

  Atribuţii:

 1. punerea în aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a celorlalte acte normative specifice prin care se asigură accesul la beneficii sociale;

 2. elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora;

 3. participă la elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementării politicilor publice precum şi a documentaţiei necesare punerii în aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare, în vederea asigurării competenţei autorităţii sau instituţiei publice;

 4. evaluarea situaţiei socio-economice a persoanelor, familiilor care se adreseaza SPS identificarea nevoilor şi resurselor acestora;

 5. identificarea situaţiilor de risc şi stabilirea măsurilor de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;

 6. asigurarea acordării în condiţiile legislaţiei în vigoare, a următoarelor beneficii sociale:

a) ajutor social (VMG);

b) masă gratuită şi/sau masă cu plată la Cantina de ajutor social;

c) alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF);

d) ajutor pentru încălzirea locuinţei;

e) ajutor de urgenţă;

f) stimulent educațional – tichete de grădiniță;

g) subvenţii pentru ONG-uri şi monitorizarea utilizării acestora;

h) alocaţia de stat pentru copii;

i) indemnizaţia pentru creşterea copilului;

j) alte tipuri de beneficii sociale, în funcție de actele normative în vigoare.

 1. evaluarea şi monitorizarea aplicării măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana/familia, precum şi respectarea drepturilor acesteia;

 2. asigurarea prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, a prevenirii şi combaterii situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială;

 3. asigurarea relaţionării cu Serviciile publice şi/sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;

 4. colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile, în vederea asigurării acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de nevoile indentificate, pentru persoanele singure şi familiile marginalizate social sau aflate în situaţii de risc;

 5. oferirea de consiliere, îndrumare metodologică şi sprijin organizaţiilor neguvernamentale furnizoare de servicii sociale;

 6. colaborarea cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local

 7. consilierea, informarea cetățenilor municipiului cu privire la drepturile care decurg din legislația specifică protecției sociale;

 8. realizarea evidenţei beneficiarilor de măsuri de protectie socială;

 9. înregistrarea şi solutionarea în termen legal a cererilor de solicitare a beneficiilor sociale prevăzute la punctul 6;

 10. organizarea şi evidenţa actiunilor și lucrărilor de interes local desfășurate de beneficiarii de venit minim garantat și de masă gratuită la cantina de ajutor social, la dispoziția primarului;

 11. sprijin material (ghiozdane, rechizite pentru copii din familiile beneficiare de venit minim garantat, alocație de susținere a familiei, cantină gratuită, etc);

 12. evaluarea familiilor fără venituri/cu venituri mici, pentru includerea lor în programul POAD;

 13. întocmirea listelor cu familiile și persoanele singure din evidența serviciului, pentru includerea lor în programul POAD;

 14. monitorizarea familiilor beneficiare sub aspectul îndeplinirii obligațiilor legale;

 15. soluționarea cererilor privind obținerea Certificatului pentru dovedirea situației de duble cheltuieli gospodărești (pentru cetățenii UE, în special din Germania care își întrețin rude din România) și pentru obținerea Certificatului pentru forța de muncă sezonieră (pentru cetățenii români care pleacă la muncă în UE);

 16. înregistrarea solicitărilor de la școli și efectuarea de anchete sociale în vederea acordării de sprijin financiar în cadrul programului naţional “Bani de liceu”;

 17. monitorizarea familiilor beneficiare sub aspectul îndeplinirii obligațiilor legale;

 18. asigurarea de consultanță metodologică pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care inființează și administrează unități de asistență socială, precum și altor persoane fizice și juridice (asociații, fundații, etc…) în vederea facilitării accesului acestora la finanțare din bugetul local, conform legii;

 19. asigurarea secretariatului Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34 din 1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 20. participarea la lucrările Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată, pentru servicii de interes local cu caracter social și/sau medical;

 21. monitorizarea serviciilor sociale specializate acordate, cu respectarea standardelor obligatorii de calitate, aprobate conform legislaţiei în vigoare, proiectelor, programelor și acțiunilor finanțate, prin vizite la sediul instituțiilor finanțate, la domiciliul beneficiarilor, participând la evenimentele care fac parte intergrantă din programul stabilit de entitățile care au primit subvenție/finanțare nerambursabilă din bugetul local;

 22. asigurarea practicii studenților, pentru aspecte care țin de protecție socială, beneficii sociale, marginalizare socială, incluziune socială;

 23. asigură arhivarea documentelor repartizate și a documentelor realizate în cadrul serviciului, conform actelor normative în vigoare;

 24. sprijină organizarea de evenimente cu caracter social (ex. Zilele asistenței sociale, întâlniri cu organizațiile neguvernamentale finanțate din bugetul local, întâlniri cu angajatorii, Zilele economiei sociale, Ziua internațională a prevenirii consumului de substanțe, etc.);

 25. facilitează misiunile autorităților cu atribuții de verificare și control, punând la dispoziția acestora, în condițiile legii, documentele realizate și păstrate în cadrul/arhiva serviciului;

 26. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de directorul executiv al DASM, în condițiile legii..

Centrul de incluziune socială

   1. Centrul de incluziune socială (cod compartiment 801.1) este un serviciu social de zi, fără personalitate juridică, aflat în subordinea Serviciului protecție socială din structura DASM.

   2. Sediul Centrului de incluziune socială este în municipiul Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 158.

   3. Directorul executiv al DASM, prin intermediul şefului de serviciu, asigură conducerea, îndrumarea și controlul personalului care acordă serviciile în Centrul de incluziune social.

   4. Structura organizatorică, numărul de personal, precum şi bugetul centrului de incluziune, se aprobă prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât funcţionarea acestuia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

   5. Scopul Centrului de incluziune socială: promovarea oportunităţilor de ocupare, formare profesională şi facilitarea angajării persoanelor de etnie romă, a persoanelor cu dizabilități, precum şi a celorlalte categorii de persoane supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

   6. Obiectivele Centrului de incluziune socială sunt:

 1. creșterea gradului de ocupare a persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 2. prevenirea şi reducerea fenomenului excluziunii sociale a persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 3. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi muncă a persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 4. oferirea de soluții în rezolvarea problemelor profesionale ale persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 5. conștientizarea importanței formării profesionale de către persoanele sau familiile marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială.

 6. creșterea gradului de interes al persoanelor sau familiilor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, pentru găsirea unui loc de muncă;

 7. îndrumarea persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială în alegerea profesiei;

 8. oferirea alternativelor de pregătire profesională pentru persoanele marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială;

 9. sprijinirea persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială interesate în planificare și reușită profesională;

 10. asigurarea accesului persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială la informații privind ocupaţiile, meseriile şi profesiile căutate pe piaţa muncii, precum și la informații privind posibilitatea participării la cursuri de calificare/recalificare profesională și la certificarea competențelor dobândite non-formal;

 11. asigurarea accesului persoanelor marginalizate social sau care sunt supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială la:

 1. consiliere profesională;

 2. mediere în vederea găsirii unui loc de muncă;

 3. servicii de formare profesională;

 4. servicii de certificare a competențelor dobândite pe căi non-formale;

 1. realizarea de parteneriate şi acorduri de colaborare cu asociaţii profesionale, patronale, sindicale şi intreprinzători/angajatori.

(7) Beneficiarii centrului sunt persoane marginalizate social sau supuse riscului de marginalizare şi excluziune socială, din municipiul Cluj-Napoca, aflate în evidențele DASM.

(8) Serviciile oferite beneficiarilor în cadrul Centrului de incluziune socială sunt informarea, consilierea, medierea muncii pe piaţa internă şi monitorizarea post-angajare, sprijin în demararea proiectelor lucrative şi de economie socială. Totodată se vor asigura servicii de formare profesională sau se va facilita accesul la servicii de formare profesională.

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi, Centrul de incluziune socială, se aprobă prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform prevederilor legale în vigoare.

CADRUL LEGAL:
1. LEGEA nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
2. HOTĂRÂREA nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
3. HCL nr. 596/2016 privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvențiilor, tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli curente de fucționare a unităților de asistență socială, pentru care se acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală
4. HOTĂRÂREA nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
5. HOTĂRÂREA nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A INTRPREȚILOR AUTORIZAȚI ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL (ANILMG)   Vizualizeaza

ASOCIAȚIA BABILON TRAVEL   Vizualizează

ASOCIAŢIA „CĂSUŢA BUCURIEI”  Vizualizează

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA  Vizualizează

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC  Vizualizează

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA VARSTNICULUI  Vizualizează

ASOCIAȚIA MAGHIARĂ A HANDICAPAȚILOR MOTORI CLUJ  Vizualizează

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE DIN ARDEAL  Vizualizează

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREȘTINĂ CHRISTIANA  Vizualizează

CONGREGAȚIA SURORILOR MAICII DOMNULUI  Vizualizează

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ „ECCE HOMO”  Vizualizează

FUNDAȚIA FAMILIA SFÂNTĂ”  Vizualizează

ASOCIAȚIA FAMILIA REGĂSITĂ  Vizualizează

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DE AJUTORARE  Vizualizează

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR  Vizualizează

FUNDAȚIA DE CARITATE HERALD  Vizualizează

ASOCIAȚIA INCEPTIS MOVENS  Vizualizează

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA   Vizualizează

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA ȘI PROTEJAREA HANDICAPATILOR MOTOR   Vizualizează

ASOCIAȚIA PREVENTIS  Vizualizează

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA GONVISELLES FURSORGE  Vizualizează

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ SOMETHING NEW  Vizualizează

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA  Vizualizează

Informații utile privind acordarea ajutorului pentru plata chiriei persoanelor singure/familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca

Categorii eligibile:

 1. tinerii în vârstă de până la 35 de ani, proveniți din structurile rezidențiale ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu domiciliul/ reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca, singuri sau cu familia legal constituită;

 2. persoanele singure/ familiile din evidenţele DASM care în urma anchetei sociale, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau în risc de marginalizare socială, cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca;

 3. victimele violenței domestice cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 1. Criterii de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid, care are reşedinţa/ domiciliul în municipiul Cluj-Napoca, în condițiile legislației române, de minimum 24 luni anterior datei depunerii cererii (excepție fac tinerii proveniți din structurile rezidențiale ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și victimele violenței domestice);

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu are în proprietate o locuinţă și nu a înstrăinat o locuinţă în ultimii 10 ani anterior datei depunerii cererii;

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu are în folosinţă o locuinţă din fondul locativ de stat;

 • solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare;

 • veniturile nete lunare nu depășesc următoarele niveluri:

Persoana singură/familia

Coeficient de multiplicare x ISR

Nivel** de venituri nete lunare pe persoană singură/familie (lei)

Pentru persoana singură

4

2.000

Pentru familiile formate din 2 persoane

5,7

2.850

Pentru familiile formate din 3 persoane

6,6

3.300

Pentru familiile formate din 4 persoane

7,5

3.750

Pentru familiile formate din 5 persoane

8,4

4.200

Pentru familiile formate din 6 persoane*

9,3

4.650

*) se adaugă câte 0,5 ISR pentru fiecare persoană din familiile cu peste 6 membri (ISR – conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare).

**) nivel calculat în condițiile în care ISR reprezintă 500 lei.

IMPORTANT!

 • Nu pot beneficia de acest drept persoanele singure/familiile care deţin unul sau mai multe bunuri din Lista bunurilor prevăzută H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (excepție fac victimele violenței domestice, cu excepția situației în care se constată că dețin clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești);

 • Nu pot beneficia de acest drept persoanele singure/familiile care nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • Persoanele singure/familiile care nu locuiesc în fapt pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca, deşi au în actul de identitate înscris domiciliul/reşedinţa în municipiul Cluj-Napoca, nu pot beneficia de ajutorul pentru plata chiriei.

 1. Acte necesare
 1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere (tip);

 2. Documente de identitate și de stare civilă titular şi membri (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceeaşi reşedinţă, domiciliază la aceeaşi adresă, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune), certificate de căsătorie, deces copii și originale;

 3. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceeaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii

  1. adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu

  2. adeverințe de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc

  3. mandate poștale/extrase de cont/ cupoane pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații de stat, indemnizații pentru creșterea copilului/ stimulent de inserție;

   4. Pentru persoanele apte de muncă, care nu realizează venituri, se va prezenta dovada eliberată de către AJOFM că persoanele majore se află în căutarea unui loc de muncă;

   5. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute (DOAR PENTRU PERSOANELE SINGURE/ FAMILIILE CARE AU DOMICILIUL ÎN ALTĂ LOCALITATE!!) :

Solicitantii care au reşedinţă în municipiul Cluj-Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune:

-adeverință, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere (pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie a certificatului de înmatriculare)

-adeverinta de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere

6. Declaraţii autentificate la notar din care să rezulte că solicitantul, precum şi oricare alt membru major al familiei, nu au în proprietate o locuință, nu au în folosinţă o locuinţă din fondul locativ de stat, nu au înstrăinat o locuinţă în ultimii 10 ani și nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire de locuinţă sau alte programe aprobate prin legislaţia în vigoare;

7. Contractul de închiriere înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală și/ sau declarația unică privind impozitul pe venit, dacă acestea există în momentul depunerii solicitării (acestea pot fi depuse în termen de maximum 120 de zile de la primirea înștiințării comisiei privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, precum și a punctajului acordat în baza criteriilor de evaluare);

8. Adeverințe de elev/ student, care să conțină mențiunea primește/ nu primește bursă și cuantumul acesteia;

9. În funcție de fiecare caz în parte, se pot anexa/ solicita și alte documente necesare în soluționarea cererii:

a. Certificate de încadrare în grad de handicap

b. Decizie de pensionare

c. Sentințe de divorț, hotărțri de plasament/ adopție/ încredințare în vederea adopției etc.

d. Acte medicale după caz

 1. Important!

 • Ajutorul pentru plata chiriei este acordat pe o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum 36 de luni;

 • Plata chiriei se va efectua lunar, direct proprietarului locuinței;

 • Titularii ajutorului pentru plata chiriei, vor prezenta Direcției de Asistență Socială și Medicală contractul de închiriere, înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală și/ sau declarația unică privind impozitul pe venit, în termen de maximum 120 de zile de la primirea înștiințării comisiei privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, precum și a punctajului acordat în baza criteriilor de evaluare;

 • De asemenea, vor prezenta o declarație pe proprie răspundere că nu au încheiat un contract între aceștia și o rudă până la gradul IV, inclusiv;

 • În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dispoziției de acordare a ajutorului pentru plata chiriei, atât titularul, cât și membrii familiei apți de muncă, au obligația să semneze contractul de acordare de servicii sociale și planul de servicii;

 • Orice modificare a condițiilor generale sau a criteriilor sociale de eligibilitate care au stat la baza acordării dreptului la ajutor pentru plata chiriei, vor fi comunicate de către solicitant către DASM în scris, în termen de cinci zile lucrătoare de la producerea acestora;

 • Informații suplimentare se pot obține:

 1. Lista bunurilor care conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru plata chiriei, valabilă doar pentru categoria persoanelor singure şi familiilor cu domiciliul/reşedinţa pe raza municipiului Cluj-Napoca, aflate în evidenţa DASM:

Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă
Bunuri mobile*
1
 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1
 • Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Serviciul Protectie Sociale

Strada: Str. Venus fn, Cluj – Napoca

Telefon: 0264-563052

Email: protectiesociala@dasmclujnapoca.ro

[/fusion_text]