image_pdfimage_print

Sprijinul acordat persoanelor în nevoie prinse în sistemul de asistență socială nu poate fi strict stabilit și reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiză concretă, care poate fi realizată în baza anchetelor sociale efectuate de profesioniști.

 STR. VENUS FN (CU INTRARE PE ALEEA SITUATĂ ÎNTRE NR. 20-22, GHIȘEUL NR. 2)

Tel. 0264-563052

Beneficiari ajutor social

Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.

Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna. Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

– este necasatorita;  este vaduva; este divortata; al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • persoana singura  142 lei;

 • familie formata din 2 persoane  255 lei;

 • familie formata din 3 persoane  357  lei;

 • familie formata din 4 persoane  442  lei;

 • familie formata din 5 persoane  527  lei;

 • familie formata din 6 persoane  564  lei;

 • familie formata din 7 persoane  600  lei;

 • familie formata din 8 persoane  637  lei;

 • familie formata din 9 persoane  673  lei;

 • familie formata din 10 persoane 710  lei;

 • familie formata din 11 persoane 746  lei;

 • familie formata din 12 persoane 783  lei.

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

 • să comunice în scris orice modificare de domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei in termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea;

 • persoanele apte de munca prezinta din 3 in 3 luni adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din care sa reiese că sunt in evidenta agentiei pentru incadrarea in munca si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si formare profesionala.

 • Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a prezenta aceasta adeverinta, precum si obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

  • a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

  • b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

  • c) participă la un program de pregătire profesională;

  • d) este încadrată în muncă.

 • sa prezinte o adeverință eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate, supuse impozitului pe venit;

 • Una din persoanele apte de munca, din familia beneficiara, are obligatia de a presta lunar actiuni sau lucrări de interes local la solicitarea primarului;

 • să depună din trei in trei luni la primaria localitatii o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de acestea.

 • Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile detinute în proprietate,Neachitarea în termen (31.03 a fiecărui an) a obligaţiilor legale faţă de bugetul local atrage după sine suspendarea dreptului pe o perioadă de 5 luni.

Condiţii pentru acordarea ajutorului social

Ajutorul social se acorda numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidenta in municipiul Cluj Napoca.

Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.

Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la sediul Serviciului prestatii sociale din STR. VENUS FN (cu intrare pe aleea situată între nr. 20-22, GHIȘEUL NR. 2)

In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

 • ACTE NECESARE pentru dosarul de AJUTOR SOCIAL/ MASĂ LA CANTINĂ/ ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (selectiv pentru fiecare caz în parte):

  1. Buletinul/Cartea de identitate sau Cartea de identitate provizorie a tuturor membrilor familiei (copie şi original);

  1. Actul din care să reiasă calitatea de tutore sau curator, dacă este cazul (copie şi original);

  1. Certificatele de naştere, căsătorie, deces (copie şi original);

  1. Adeverinţe de elev/student, cu precizarea bursier (cuantumul bursei)/nebursier sau costul serviciilor de care beneficiază;

  1. Hotărârea de adopţie sau încredinţare a minorului, potrivit legii (copie şi original);

  1. Sentinţă de divorţ, hotărâre judecătorească actualizată, privind obligaţia legală de întreţinere (copie şi original);

  1. Adeverinţă de la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncă (adică cele care au vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta legală de pensionare) beneficiază sau nu de ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin sau alocaţie de integrare profesională (conf. Art. 7 (1) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare) – valabil doar pentru solicitările de ajutor social și cantină;

  1. Adeverinţa cu salariul brut şi net din luna curentă sau din luna anterioară pentru persoanele încadrate în muncă, cu mențiunea primește/nu primește bonuri de masă și valoarea bonurilor de masă, dacă există;

  1. Certificate eliberate de Administratile Financiare din localitățile de domiciliu, din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege;

  1. Cupoane de pensie pentru pensionari, de ajutor pentru persoane cu handicap şi de alocaţie pentru copii sau extras de cont lunar, pentru persoanele care primesc aceste drepturi în conturi bancare;

  1. Actul de proprietate sau contractul de închiriere a locuinţei (copie);

  1. Declaraţie cu privire la veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activităţi;

  1. Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!

  ATENȚIE

  !! Orice modificare privind veniturile, domiciliul, numărul persoanelor se anunaţă în termen de maxim 15 zile;

  !! Alte acte doveditoare pot fi considerate necesare în urma efectuării anchetei sociale.

 • Lista bunurilor

  care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

 • Bunuri imobile

  1

  Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

  2

  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

  Bunuri mobile*

  1

  Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

  2

  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

  3

  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

  4

  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”

  5

  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  6

  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

  7

  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

   Aflate în stare de funcţionare

  Depozite bancare

  1

  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

  Terenuri/animale şi/sau păsări

  1

  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

  Mențiuni referitoare la locuință:

  • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii*.

  O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților legale nu există, cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale;

  • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încalzirea locuinței, indiferent de mărimea cotei;

  • Dacă în aceași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, respectiv persoane singure, fără contoare separate pentru energie termică, gaze naturale sau energie electrică, la acordarea ajutorului pentru încalzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.

  • *Persoanele fără locuință nu se încadrează la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.