image_pdfimage_print

Sprijinul acordat persoanelor in nevoie prinse in stemul de asistenta sociala nu poate fi strict stabilit si reglementat prin lege, pentru aceasta se cere o analiza concreta, care poate fi realizata in baza anchetelor sociale efectuate de profesionisti

Str. Stefan Octavion Iosif nr. 2-4, cam. 2

Tel. 0264-563052

Beneficiari ajutor social

Au dreptul la venit minim garantat familiile si persoanele singure, cetateni romani.

Termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care au domiciliul ori resedinta comuna prevazuta in actele de identitate si gospodaresc impreuna. Se considera familie si persoana care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa si se afla in una dintre urmatoarele situatii:

– este necasatorita;  este vaduva; este divortata; al carei sot/sotie este declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca; nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus.

Se considera familie si fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si care nu au domiciliul sau resedinta comuna cu parintii. Se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. Prin termenul persoana singura se intelege persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste si se gospodareste singura.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, in conditiile legislatiei romane.

Beneficiaza de reglementarile privind venitul minim garantat si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, aflate in situatie de nevoie, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat ajutorul social de la alte primarii.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • persoana singura  142 lei;

 • familie formata din 2 persoane  255 lei;

 • familie formata din 3 persoane  357  lei;

 • familie formata din 4 persoane  442  lei;

 • familie formata din 5 persoane  527  lei;

 • familie formata din 6 persoane  564  lei;

 • familie formata din 7 persoane  600  lei;

 • familie formata din 8 persoane  637  lei;

 • familie formata din 9 persoane  673  lei;

 • familie formata din 10 persoane 710  lei;

 • familie formata din 11 persoane 746  lei;

 • familie formata din 12 persoane 783  lei.

Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

 • să comunice în scris orice modificare de domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei in termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea;

 • persoanele apte de munca prezinta din 3 in 3 luni adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din care sa reiese că sunt in evidenta agentiei pentru incadrarea in munca si nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si formare profesionala.

 • Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a prezenta aceasta adeverinta, precum si obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

  • a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

  • b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

  • c) participă la un program de pregătire profesională;

  • d) este încadrată în muncă.

 • sa prezinte o adeverință eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate, supuse impozitului pe venit;

 • Una din persoanele apte de munca, din familia beneficiara, are obligatia de a presta lunar actiuni sau lucrări de interes local la solicitarea primarului;

 • să depună din trei in trei luni la primaria localitatii o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de acestea.

 • Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile detinute în proprietate,Neachitarea în termen (31.03 a fiecărui an) a obligaţiilor legale faţă de bugetul local atrage după sine suspendarea dreptului pe o perioadă de 5 luni.

Condiţii pentru acordarea ajutorului social

Ajutorul social se acorda numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidenta in municipiul Cluj Napoca.

Ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia; existenta oricaror alte venituri decat cele care pot fi dovedite cu acte se mentioneaza in declaratia pe propria raspundere a persoanei care solicita ajutorul social.

Cererea de acordare a ajutorului social si declaratia pe propria raspundere se inregistreaza la sediul Serviciului prestatii sociale din str. St. O. Iosif . nr. 2-4.

In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a ajutorului social, primarul dispune in mod obligatoriu efectuarea anchetei sociale, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

In termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa emita dispozitia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social.

Dispozitia primarului se comunica titularului ajutorului social, in termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

 • Cartea de identitate al titularului /cartea de identitate provizorie/legitimatia provizorie pentru cetatenii straini sau apatrizi care au resedinta in Romania); Toti membrii familiei trebuie sa aiba acelasi domiciliu sau resedinta prevazut in actul de identitate;

 • Certificatele de nastere ale membrilor de familie;

 • Certificatul de casatorie, sentinta de divort sau certificatul de deces;

 • Livret de familie ; cupon alocatie de stat sau copie fila CEC

 • Adeverinte, de elev sau student, eliberate în luna curenta sau în luna anterioara depunerii cererii pentru acordarea ajutorului social in care sa se mentioneze daca beneficiaza de bursa, tipul si cuantumul acesteia;

 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

 • Actul din care sa rezulte calitatea titularului de tutore sau curator, daca este cazul – copie legalizata sau copie xerox, insotita de original, care se restituie dupa certificarea conformitatii;

 • Adeverinta de la Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj, pentru persoanele apte de munca, cu exceptiile stabilite de lege, eliberate in luna depunerii cererii sau in luna anterioara; aceste documente se actualizeaza din 3 in 3 luni;

 • Persoanele care beneficiaza de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, vor prezenta talonul de plata din luna curenta sau din luna anterioara, după caz;

 • Adeverinte din care sa rezulte ultimul venit brut si net (salarii, sporuri, premii si orice alte drepturi banesti sau in natura) realizate de persoanele incadrate in munca;

 • Taloane sau adeverinta de pensie, de ajutor social in condiţiile legii pensiilor si asigurarilor sociale, precum si pentru alte indemnizatii si sporuri, din ultima luna platita; se iau în calculul veniturilor si pensiile suplimentare;

 • Certificate fiscale eliberate de Administratia Financiara a municipiului Cluj-Napoca, din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate, in conditiile prevazute de lege;

 • Adeverintă din care sa rezulte terenul agricol cu care membrii familiei figureaza in proprietate;

 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate.

 • Certificat medical in care sa se mentioneze daca persoana este sau nu apta pentru a efectua munci fizice.