image_pdfimage_print

Denumire: Achizitia serviciilor Servicii de distributie a Ziarelor, revistelor specializate, periodicelor si revistelor pentru Cluburile si Centrele de zi pentru pensionari

Data postare: 16.12.2015

Pret estimat: Valoarea estimata a contractului este de 60000 lei fara TVA.

Cerinte: Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Documente: 

 

Data si ora limita de depunere: 22.12.2015 ora 10:00

Ofertele se depun la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264453056; 

Ofertanţi: SC Top Seven West SRL, SC Apex Editare SRL

Câştigător: SC Top Seven West SRL

Preţ ofertat: Valoarea achizitiei este de 43565,53 lei fara TVA.