image_pdfimage_print

Denumire: Achizitia Instrumentarului necesar cabinetelor medicale stomatologice.

Data postare: 15.12.2015

Pret estimat: Valoarea estimata a achizitiei este de 57616,94 lei fara TVA

Cerinte:  Prezentarea in copie a documentelor de autorizare si certificare cerute in caietul de sarcini .

Certificat constatator – eliberat de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestare de servicii solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. In cazul consortiului/asocierii documentele de mai sus vor fi prezentate de toti membrii consortiului/asocierii.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data LIMITA de depunere a ofertelor.

Documente: 

Data si ora limita de depunere: 21.12.2015, ora 11:00

Ofertele se depun fizic in plic la sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala din P-ta Unirii nr. 1 , la camera 10, in format electronic pe e-mail: achizitiipublice.dasm@yahoo.ro sau la numar fax 0264599316; 

Ofertanţi: SC Nastimed Serv SRL, SC Mold Dent SRL

Câştigător: SC Nastimed Serv SRL

Preţ ofertat: Valoarea estimata a achizitiei este de 50566,64 lei fara TVA