image_pdfimage_print

Rețeaua de medicină școlară din municipiul Cluj-Napoca

Număr cabinete medicale din grădinițe 49
Număr cabinete medicale din instituții de învățământ superior 6
Număr cabinete medicale din școli și licee 56
Număr cabinete stomatologice din grădinițe
Număr cabinete stomatologice din unitățile de învățământ superior 2 Funcț. în 2 ture
Număr cabinete stomatologice din școli și licee 19
Număr total posturi medici școlari 25
Număr medici școlari angajați 25
Număr total posturi medici din unitățile de învățământ superior 11
Număr medici din unitățile de învățământ superior angajați 11
Număr total posturi medici stomatologi 22
Număr stomatologi  angajați 22

ATRIBUȚIILE POSTULUI – medic

A. Atribuții referitoare la prestații medicale individuale

1. Examinează toți preșcolarii din grădinițe, elevii care urmează să fie supuși examenului medical de bilanț al stării de sănătate (clasele I, a IV-a, a IX-a și a XII-a, ultimul an al școlilor profesionale și de ucenici, precum și studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.

2. Dispensarizează elevii din toate clasele și studenții din toți anii universitari cu probleme de sănătate, aflați în evidență specială, în scop recuperator.

3. Selecționează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlar-profesionale la terminarea școlii generale de 9 ani și a liceului.

4. Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii și studenții care urmează să participe la competiții sportive.

5. Examinează elevii și studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.) semnând și parafând fișele medicale de tabără.

6. Examinează elevii și studenții din evidența specială, care urmează să plece la cure balneare.

7. Examinează elevii și studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).

8. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.

9. Supraveghează tratamentele chimioterapice și imunosupresoare ale elevilor și studenților care au indicație pentru acestea.

10. Eliberează pentru elevii și studenții cu probleme de sănătate documente medicale, în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.

11. Elibereză scutiri medicale de prezență la cursurile școlare și universitare teoretice și practice pentru elevii și studenții bolnavi.

12. Eliberează scutiri medicale , parțiale sau totale , de la orele de educație fizică școlară, în conformitate cu instucțiunile Ministerului Sănătății și Familiei.

13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare și universitare.

14. Elibereză adeverințe medicale la terminarea școlii generale, profesionale și de ucenici, precum și a liceului sau a facultății.

15. Efectuează triajul epidemiologic după vacanța școlară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anghinele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate.

16. Controlează prin sondaj igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor.

17. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe, cantine școlare și studențești, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.

18. Asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

B. Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților

1. Inițiază supravegherea epidemiologică a preșcolarilor din grădinițe, a elevilor și a studenților , scop în care îndeplinește următoarele atribuții:

a) depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă;

b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi, participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile;

c) aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația medicilor epidemiologi;

d) inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) și antiinfecțioasă dezinfecție-dezinsecție) în focarele din grădinițe, școli și unități de învățământ superior ( hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococicie, boli diareice acute etc.);

e) inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

2. Controlează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățămînt arondate.

3. Vizează întocmirea meniurilor din grădinițe , cantine școlare și studențești și efecuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale.

4. Inițiază , desfășoară și controlează diversele activități de educație pentru sănătate ( instruirea grupurilor sanitare, lecții de educație pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinții, prelegeri în consiliile profesionale, instruiri ale personalului didactic și administrativ).

5. Inițiază cursuri de educație sexuală și de planning familial , precum și cursuri de nutriție și stil de viață.

6. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ ( teoretic, practic și la orele de educație fizică).

7. Verifică efectuarea periodică a examinărilor medicale, stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănățății și Familiei, de către personalul didactic și administrativ-gospodăresc din unitățile arondate.

8. Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli și unități de învățământ superior ( testări PPD 2u, pentru TBC, etc.).

9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statisticile (SAN) lunare și anuale privind morbilitatea inregistrată și activitatea cabinetelor medicale din grădinițele, școlare și unitățile de învățământ superior arondate.

10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în licee, școli profesionale, postliceale și unități de învățămînt superior.

11. Participă la anchetele stării de sănătate inițiale în unitățile de copii și tineri arondate.

12. Prezintă în consiliile profesionale ale școlilor și unităților de învățămînt superior arondate o analiză a stării de sănătate a elevilor / studenților.

13. Constată abaterile de la normele de igienă și antiepidemice, informând reprezentanții inspecției sanitare de stat din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a miunicipiului București, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.

C. Atribuțiile medicilor din cabinetele medicale din grădinițe , școli și unități de învățământ superior privind asistența medicală curativă

1. Acordă la nevoie primul ajutor preșcolarilor , elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi.

2. Examinează, tratează și supraveghează medical elevii bolnavi, izolați în infirmeriile școlare, precum și studenții bolnavi.

3. Acordă consultații medicale la solicitarea elevilor și studenților din unitățile de învățămînt arondate, trimițîndu-i , după caz pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate.

4. Prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală, pentru maximum 3 zile, elevilor și

studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital.

5. La recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente elaborate fără contribuție personală pentru elevii și studenții care prezintă afecțiuni cronice.

Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădinițe privind asistența medicală preventivă și curativă

 1. Participă alături de medicul colectivității la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate.
 2. Efectuează de două ori pe an (la începutul și la sfârșitul anului de învățământ) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuității vizuale și auditive) și interpretează datele privind dezvoltarea fizică a tuturor preșcolarilor din grădinițe, înscriindu-le în fișele medicale ale acestora.
 3. înregistrează și supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale din unitățile de asistență medicală ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor școlari sau de familie, consemnând în fișele preșcolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de evidență specială, datele controalelor medicale.
 4. însoțesc copiii din grădinițele cu program săptămânal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitățile respective pentru diverse examinări în cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).
 5. Urmăresc ca educatoarele să aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie și al limbajului preșcolarilor (conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnând în fișele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
 6. întocmesc evidența copiilor amânați medical de la începerea școlarizării la vârsta de 7 ani și urmăresc dispensarizarea acestora.
 7. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscriși în clasa I.
 8. Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează acestea.
 9. îndrumă personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.
 10. Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora și la servirea mesei.
 11. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale și efectuează periodic anchete privind alimentația copiilor.
 12. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar și starea de sănătate a acestuia, cu interdicția de a presta activități în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștință conducerii grădiniței aceste constatări.
 13. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor.
 14. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preșcolari.
 15. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.
 16. Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității.
 17. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice față de contacți și efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecții etc.
 18. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie și ridică buletinele de analiză în situații de apariție a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
 19. Aplică, în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Sănătății, tratamentul profilactic al preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivității.
 20. Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță, după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță sau/și familiile preșcolarilor.
 21. Țin evidența examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligația să le efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătății.
 22. întocmesc zilnic evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absențe ce depășesc 3 zile.
 23. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniță (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoștință conducerii colectivității deficiențele constatate.
 24. Execută activități de statistică sanitară prin completarea dărilor de seamă statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizică și de morbiditate (incidență, prevalență etc.).
 25. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de educație pentru sănătate cu părinții, copiii și cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniță.
 26. Gestionează în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspund de utilizarea lor corectă.
 27. Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență.
 28. însoțesc copiii din grădiniță, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanță, pe toată durata acesteia.
 29. Acordă preșcolarilor primul ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.
 30. Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicația medicului.
 31. Supraveghează preșcolarii izolați în infirmerie și efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
 32. Asigură asistența medicală de urgență în taberele de odihnă pentru preșcolari, scop în care pot fi detașate în aceste unități.

ASISTENȚA MEDICALĂ DENTARĂ

Pe raza mun. Cluj-Napoca funcționează 1 (un) cabinet medical dentar pentru studenți, 17cabinete medicale dentare pentru preșcolari și școlari

Atribuțiile medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din școli privind asistența stomatologică preventivă și curativă

1. Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare.

2. Efectuează examinari periodice ale aparatului orodentar al prescolarilor și elevilor și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic școlar.

3. Depistează activ și dispensarizează afecțiunile orodentare.

4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.

5. Urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți.

6. Asigură profilaxia funcțională de condiționare a obiceiurilor vicioase.

7. Examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.

8. Examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare.

9. Efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare).

10. împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizeaza elevii care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia.

11. Acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitatile arondate.

12. Efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare.

13. Aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice.

14. Controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical.

15. Colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cronice.

16. Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.

17. Eliberează scutiri medicale pentru absențe din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei.

18. Asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului.

19. Raportează anual conducerii serviciului, direcției de sănătate publică județene starea de sănătate orodentară a copiilor și tinerilor din colectivitatile arondate.

20. întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți copiii și ținerii în ciclul următor.

Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din școli privind asistența stomatologică preventivă și curativă

1. Desfășoară activitate de medicina preventivă și curativă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educație pentru sănătate, controlul aplicării și respectării normelor de igiena orodentara, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

2. Asigură primul ajutor în caz de urgență preșcolarilor, elevilor și studenților și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare.

3. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgențe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

4. Efectuează și răspund de sterilizarea instrumentarului.

5. Aplică orice alte măsuri de igiena și antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

6. Desfășoară și alte activități conexe:

 • a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;
 • b) gestionarea, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare și medicamentelor din cabinetul stomatologic.

SERVICIUL CABINETE MEDICALE

Obiectivele Serviciului Cabinete Medicale sunt:

– acordarea de servicii medicale individuale și la nivelul colectivităților;

– asigurarea unor servicii de asistență medicală preventivă și curativă;

– asigurarea unor servicii de asistență stomatologică preventivă și curativă;

Înființarea Serviciului Cabinete Medicale Școlare s-a realizat prin preluarea prin transfer de la Ministerul Sănătății a personalului și bunurilor ce privesc asistența medicală desfășurată în cabinetele medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, H.G. nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr.820/2009, finanțarea asistenței medicale și de medicină dentară acordată prin unitățile de învățământ se efectuează astfel: de la bugetul de stat pentru cheltuielile de personal aferente plății salariilor medicilor, medicilor dentiști și asistenților medicali și cheltuielile pentru asigurarea baremului de dotare a cabinetelor conform Ordinului nr.653/2001, respectiv cheltuielile cu bunuri și servicii se vor asigura de către unitățile de învățamânt în cadrul cărora își desfășoară activitatea.

Asigurarea asistenței medicale și stomatologice în unitățile de învățământ de stat, este reglementat de Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, a Ordinului nr. 5298/1668 din 7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, ale Ordinului nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor și ale Ordinului nr. 1563 din 12 septembrie 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti;

Asistența medicală școlară reprezintă ansamblul activităților de medicină preventivă și curativă care se desfășoară în toate unitățile de învățământ de stat. Obiectivul principal al activităților de medicină școlară este de a asigura o dezvoltare psihosomatică armonioasă a preșcolarilor, școlarilor și studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate.

Asistența medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se află în unitățile de învățământ se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe școli, instituții de învățământ superior cu următoarele precizări :

Profilaxia/ medicina preventiva inseamna promovarea starii de sanatate, pastrarea starii de sanatate, prevenirea imbolnavirii, a invaliditatii si a mortii precoce. Sunt necesare cunostinte de epidemiologie, medicina sociala, igiena, biostatistica, educatie pentru sanatate, nutritie s.a.

Profilaxia primordiala include masuri legate de ameliorarea conditiilor de viata (apa, sanitatie, nutritie, locuinta) pentru a preintampina riscul de imbolnavire.

Profilaxia primara urmareste prevenirea aparitiei bolii, prin pastrarea unei stari normale de nutritie, activitate fizica adecvata, imunizari impotriva bolilor infectioase, asigurarea unui mediu inconjurator sanatos . Ea se adreseaza pe de o parte persoanelor cunoscute cu risc (dezavantaj: necesita un program de screening pentru identificarea grupului cu risc crescut), si pe de alta parte, intregii populatii (dezavantaj: motivatia individuala a membrilor populatiei este redusa, chiar daca beneficiul pentru intreaga populatie este util pentru societate )

Profilaxia secundara cuprinde masurile care pot fi aplicate populatiei si indivizilor pentru depistarea precoce si interventia eficienta, in vederea corectarii abaterilor de la starea de sanatate, abateri care au fost depistate precoce. Ea se realizeaza in perioada de incubatie sau de latenta a bolii inca neconstituita

, in care aplicarea tratamentului curativ precoce poate opri progresiunea bolii, evolutia acesteia fiind incetinita sau chiar oprita

Profilaxia tertiara se refera la prevenirea evolutivitatii sau la reducerea complicatiilor, dupa ce boala este deja manifesta, urmarind prevenirea recidivelor si complicatiilor

Activitatea in dispensarele școlare are ca scop acordarea de asistenta medicala pentru prescolari si elevi pe toata perioada cat se afla in unitatile de invatamant (gradinite si scoli) si respectiv a asistentei medicale pentru studenți prin

1. Furnizarea de servicii medicale preventive în unitațile de învățămant presupune

-efectuarea triajului epidemiologic

-depistarea focarelor de boli infectocontagioase din colectivitati

-supravegherea focarelor de boli infectocontagioase, actiuni in focar, chimioprofilaxia contactilor

-efectuarea examinarilor periodice si de bilant ale elevilor, care au ca scop supravegherea starii de sanatate si depistarea precoce a imbolnavirilor

-efectuarea imunizarilor conform calendarului stabilit de Ministerul Sanatatii si Directiile de sanatate publica

-examinarea elevilor care urmeaza sa plece in tabere

-examinarea elevilor in vederea participarii la competitii sportive scolare

-supravegherea alimentatiei prin vizarea meniurilor din gradinite si cantine scolare si supravegherea blocului alimentar

-initierea, desfasurarea si controlul privind activitatile de educatie pentru sanatate

-urmarirea modului in care se respecta normele de igiena a procesului instructiv educativ

-participarea la actiunile profilactice organizate de alte foruri medicale (ex testare PPD pentru tuberculoza)

-controlul conditiilor igienico sanitare din unitate

-constatarea abaterilor de la normele de igiena si antiepidemice si informarea forurilor medicale superioare in vederea remedierii acestora

2. Furnizarea de servicii medicale educative în unitațile de invatamant.

3. Furnizarea de servicii medicale curative (de tratament)

– consultatia elevilor pentru boli acute intercurente (la solicitare) , trimitandu-i dupa caz, pentru urmarire la medicul de familie sau la cea mai apropiata unitate de acordare a asistentei medicale ambulatorie de specialitate (

– dispensarizarea elevilor cu boli cronice, aflati in evidenta speciala – aplicarea tratamentelor chimioprofilactice in focare, la indicatia medicilor epidemiologi

– asigurarea primului ajutor in cazul urgentelor

4. Asigurarea urgentelor medico-chirurgicale in colectivitati

In functie de tipul si gravitatea urgentei, se acorda primul ajutor calificat , cu medicamente din aparatul de urgenta al cabinetului scolar/ studentesc, in limitele competentei profesionale si ale dotarii cabinetului. La nevoie se solicita ambulanta pentru transport la UPU sau alte locatii dupa caz.

5. Screening-uri tematice periodice

In cadrul examinarilor profilactice periodice si de bilant se efectueaza depistarea precoce a viciilor de postura, a tulburarilor de vedere si de auz, determinarea pulsului si tensiunii arteriale

Triajele epidemiologice – se efectueaza zilnic in colectivitatile de prescolari, de catre asistenta medicala, si dupa vacante in colectivitatile de elevi si studenti , de catre medic si asistenta medicala;

Triajul poate fi efectuat si in situatii speciale (cand se cunoaste existenta unui caz de boala infectocontagioasa in colectivitate, pentru contactii din clasa respectiva si pentru contactii din aceeasi familie)

Examinarea de triaj cuprinde

-examinarea faringelui, scalpului si a tegumentelor fetei si abdomenului , in vederea depistarii de angine streptococice, pediculoza, scabie, boli eruptive (rubeola, rujeola, scarlatina)

-chestionarea elevilor privind simptomatologia recenta (boli diareice, eruptii pe piele, alte acuze dupa caz).

In cazul unor suspiciuni de rujeola, scarlatina, hepatita A s.a., (boli care necesita confirmare de specialitate, sau boli cu raportare obligatorie), cazul va fi indrumat spre investigatii si control medical de specialitate in Clinica de Boli InfectoContagioase sau la DSP Epidemiologie dupa caz si sunt informate forurile superioare (Directia de Sanatate Publica).

Observatie. In gradinite (unde nu exista medic in fiecare zi) asistenta efectueaza triajul epidemiologic si va informa medicul colectivitatii in situatia depistarii unor cazuri suspecte de boala infectocontagioase; aceste cazuri nu vor fi primite dimineata in gradinita, fiind indrumate spre medicul de familie sau direct spre Clinica de Boli InfectoContagioase; daca imbolnavirea apare pe parcursul zilei, copilul va fi izolat si se anunta parintele, spre a-l putea transporta la medicul de familie sau la Clinica de Boli InfectoContagioase.

Depistarea si supravegherea focarelor de boli infecto contagioase din colectivitati

Depistarea unui caz de boala infectocontagioasa se poate face cu ocazia triajului epidemiologic, cu ocazia unei consultatii la cerere pentru acest motiv, dar si pentru alte scopuri (intercurente, avize epidemiologice, avize sportive), sau in conditiile in care parintele sau unitatea de invatamant anunta prin intermediul dirigintilor existenta unui caz diagnosticat deja si prezinta documentatia medicala respectiva, sau in situatia in care Directia de Sanatate Publica anunta cabinetul medical scolar de existenta unui asemenea caz , internat in spital sau izolat la domiciliu.

Elevii/ prescolarii bolnavi vor fi izolati, se efectueaza examenul clinic la contacti, iar ulterior contactii se supravegheaza pe perioada de incubatie corespunzatoare fiecarui tip de boala in parte, pentru a depista precoce aparitia unor noi cazuri. Se face educatie sanitara , privind modul de transmitere a agentului patogen pentru boala respectiva si simptomele de debut, recomandand adresarea la medic la primele semne de boala; se insista pe masurile de prevenire a bolii la nivel individual in functie de specific (– de exemplu in cazul gripei, protejarea mecanica a tusei si a stranutului, mai ales in spatii inchise, si evitarea aglomeratiilor; in cazul hepatitei A, spalarea frecventa a mainilor si respectarea masurilor de igiena la consumul alimentelor etc); se dispune dezinfectia salilor de clasa cu cantitati marite de dezinfectant conform legislatiei sanitare in vigoare.

In cazul aparitiei mai multor cazuri din aceeasi boala infectocontagioasa in colectivitate, se informeaza compartimentul de Epidemiologie de la Directia de Sanatate Publica , si in cazul in care se declara focar, se urmeaza indicatiile primite de la medicul epidemolog

In situatiile în care se impune, sub indrumarea metodologica a medicilor epidemiologi, medical si asistenta din cabinetul scolar participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile (exemplu- se recolteaza probe biologice de la contacti conform recomandarilor de la Directia de Sanatate Publica- Epidemiologie – exemplu – recoltare exsudat faringian pentru contactii de scarlatina)

Chimioprofilaxia contactilor (administrarea de medicatie la elevii contacti ) se face sub indrumarea forurilor superioare de la Epidemiologie in situatii de contacti de scarlatina, tuberculoza, s.a.

Se initiaza actiuni de prelucrare antiparazitara in situatia depistarii cazurilor de pediculoza si scabie.

Se izoleaza cazul, se fac recomandari de deparazitare, care va fi efectuata de parinte la domiciliu; elevul va fi reprimit in colectivitate numai cu aviz medical

Se fac recomandari de dezinfectie , la nevoie dezinsectie in focarele de boli transmisibile (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc,) in scoala/ gradinita (sali de clasa, grupuri sanitare, dormitoare in internat, cantina scolara in functie de caz) si se controleaza efectuarea acesteia

Constatarea abaterilor de la normele de igiena si antiepidemice se face de catre medicul si asistenta medicala, initial acestea fiind aduse la cunostinta conducerii unitatii de invatamant printr-un proces verbal de constatare si recomandare, iar daca nu se remediaza problemele, se va proceda la informarea forurilor superioare (compartimentele de Epidemiologie, Igiena Scolara, Igiena Alimentara, etc din cadrul Directiei de Sanatate Publica)

Supravegherea respectarii conditiilor de igiena , cazare si alimentatie include verificarea prin sondaj a igienei / curateniei , ventilatie, iluminat in : sali de clasa / Sali de grupa in gradinite, grupuri sanitare, dormitoare, bloc alimentar (magazie, incaperile in care sunt prelucrate alimentele, sala de servire a mesei), dotarea cu sapun, hartie igienica, apa calda, utilaje, substante si materiale pentru intretinerea curateniei puse la dispozitie de unitatea de invatamant. Normele igienico sanitare sunt cele prevazute de legislatia in vigoare (ord 1955 din 1995).

Periodic medicul si asistenta medicala efectueaza instruirea personalului care efectueaza curatenia si a personalului din blocul alimentar

Supravegherea alimentatiei prescolarilor, elevilor si studentilor se realizeaza prin:

A. Controlul blocului alimentar in cantine scolare, gradinite – efectuat zilnic de catre asistenta scolara si prin sondaj de catre medic in zilele cand are program in gradinita

-verificarea alimentelor care urmeaza sa intre in consum in ziua respectiva in vederea pregatirii produselor alimentare finite (aspect, termen de valabilitate, respectarea circuitelor in blocul alimentar astfel incat sa nu se incruciseze produsele alimentare neprelucrate cu cele deja preparate, modul de pastrare a alimentelor , modul de servire)

-verificarea conditiilor de igiena, ventilatie in magazie, a modului de pastrare a alimentelor depozitate pe rafturi, pe sortimente si in frigiderele separate pentru lactate, produse de carne, congelator, existenta si completarea graficului de temperatura pentru frigidere si functionalitatea acestora)

-verificarea modului de depozitare si pastrare a probelor alimentare

Problemele depistate sunt consemnate in caietul de control si aduse la cunostinta bucataresei, administratoarei si , dupa caz, directiunii institutiei de invatamant

B Avizarea meniului de catre medic sau asistenta scolara; ideal ar fi sa participe la intocmirea meniului, impreuna cu personalul administrativ, bucatareasa, director de unitate

C. Intocmirea anchetei alimentare statistice pentru verificarea respectarii normelor de alimentatie – in lunile octombrie, februarie si mai

D. Supravegherea modului de servire a mesei

E. Supravegherea respectarii normelor igienico sanitare de catre personalul care lucreaza in blocul alimentar – purtarea echipamentului de protectie, starea de igiena a echipamentului si cea personala etc

Metodologia pentru punctele D si E este detaliata in Ord 1955 din 1995 Art 30-31

Verificarea starii de sanatate a personalului blocului alimentar se efectueaza de catre medic sau asistenta medicala (medicul nu are program zilnic in gradinita sau in scoala cu cantina!). Personalul care lucreaza in bucatarie (inclusiv elevi practicanti) care prezinta semne de imbolnavire va fi indrumat la medicul de familie si nu va intra in sectorul alimentar

Urmarirea modului de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica) – se refera la prevederile ord 1955 /1995 capitolul II Art 23-28 si 32- 35 , capitolul III Art 36-43 privind intocmirea orarului scolar, conditiile de incalzire, iluminat si ventilatie din salile de clasa, laboratoare, sali de sport, masuri pentru prevenirea accidentelor in scoala (de ex protejarea cu grilaj a sobelor de teracota, balustrade de protectie sau grilaje de protectie pentru prevenirea caderilor copiilor la nivelul incaperilor situate la etaj etc)

La înscrierea in colectivitate Ministerul Educației și Cercetării Științifice a emis un ordin comun cu Ministerul Sănătății, publicat în Monitorul Oficial nr 675 din 04.09.2015, care introduce formulare în model unic pentru înscrierea în colectivitate, începând cu anul școlar 2015-2016. Noile formulare trebuie prezentate unităților de învățământ preșcolar (grădinițe) și preuniversitar (școli, licee) până la data de 1 octombrie 2015.

Formularele sunt reprezentante de adeverința medicală de intrare în colectivitate, avizul epidemiologic și fișa de vaccinări.

Examenul de bilanț este efectuat de medic impreuna cu asistenta medicala. In cadrul acestuia se realizeaza depistarea precoce a unor afectiuni cronice sau cronicizabile, conform metodologiei stabilite in Ord 653/2001, se stabileste diagnosticul de dezvoltare fizica si se fac recomandari de orientare scolara si profesionala la sfarsitul ciclului gimnazial si liceal

Examinarile profilactice (de bilant , efectuate de medic + asistent medical, si cele de periodic, efectuate numai de asistentul medical, pot fi considerate si ca echivalentul unui screening, scopul lor fiind tocmai depistarea precoce a unor afectiuni din categoriile:

-posturi vicioase

-tulburari de vedere si de auz

-hipertensiune arteriala

-afectiuni cardiovasculare (sufluri sistolice, tulburari de ritm cardiac)

Ele se efectueaza pe parcursul anului scolar la toate clasele. (examen de bilant la clasele 1,4,8,12 si examen periodic la restul claselor)(cazurile noi depistate de asistenta medicala la examenul periodic vor fi referite medicului cu prima ocazie, pentru a se stabili un diagnostic sau pentru a fi indrumate la consult de specialitate )

Educatia pentru sanatate si profilaxia bolilor

Se refera la educatia pentru sanatate , respectiv profilaxia imbolnavirilor si promovarea unui stil de viata sanatos.

Se pot realiza prin:

-lectii de educatie pentru sanatate tinute pentru elevi

-educarea elevilor in cadrul examinarilor profilactice de bilant si periodice

-instruirea practica a echipajelor de prim ajutor / Crucea Rosie

-participarea la lectoratele cu parintii

-instruirea personalului didactic si administrativ

-participarea la consiliile profesorale

Tematica este variata cuprinzand multiple aspecte de promovare a unui stil de viata sanatos : prevenirea viciilor de postura, igiena alimentatiei, importanta unei alimentatii echilibrate , igiena procesului de invatare, prevenirea aparitiei viciilor de refractie, combaterea fumatului, a consumului de alcool si droguri, notiuni de prevenire a imbolnavirilor prin boli infecto-contagioase, educatie sexuala si planificare familiala

Dispensarizarea elevilor din toate clasele si studentilor din toti anii universitari cu probleme de sanatate, aflati in evidenta speciala, in scop recuperator

Se urmareste ca elevii aflati in evidenta speciala sa efectueze controalele de specialitate recomandate si sa aduca si la cabinetul scolar o copie a scrisorii medicale primite de la specialist, pentru ca medicul scolar sa cunoasca evolutia bolii si recomandarile facute de specialist (tratament, regim alimentar, eventual restrictie de efort)

Eliberarea de avize medicale pentru elevii care urmeaza sa participe la competitii sportive scolare.

Avizul consemneaza starea de sanatate la data consultului medical.

(pentru avize cu valabilitate prelungita este recomandata solicitarea avizului de la cabinetele de medicina sportiva)

Eliberarea de avize medicale pentru elevii si studentii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere (de odihna, sportive etc) .

Sunt necesare doua avize: primul aviz cu 3 saptamani inainte de plecare, si al 2lea aviz cu 24 (maxim 48) ore inainte de plecare, in decursul celor 3 saptamani de supraveghere elevul fiind obligat sa anunte cabinetul medical in legatura de problemele sale de sanatate nou aparute, sau in legatura cu aparitia unei boli infectocontagioase (rubeola, rujeola, oreillon, hepatita, scarlatina, s.a.) in anturajul sau .

Pe de alta parte, conducerea unitatii scolare are obligatia sa informeze medicul colectivitatii asupra oricarui caz suspect sau confirmat cu boala infectocontagioasa, in termen de 24 ore de la depistarea acesteia, orice caz de imbolnavire acuta provocata de consumul sau inhalarea de substante toxice, cat si cazurile suspecte de toxiinfectii alimentare.

Eliberare de avize medicale pentru elevii si studentii din evidenta speciala care urmeaza sa plece la cure balneare recomandate de medicul specialist.

Prescrierea de medicamente eliberate fara contributie personală , pentru maxim 7 zile, elevilor și studentilor din alte localitati care nu au medic de familie in Cluj si care prezinta afectiuni acute (consultatia initiala pentru afectiuni intercurente); ulterior elevul se va adresa medicului sau de familie pentru continuarea tratamentului. Pentru elevii care au medic de familie in Cluj, se efectuaza consultatia la cerere pentru intercurente (prima consultatie) si se elibereaza reteta simpla pentru trei zile si recomandare de repaus la domiciliu daca este cazul

Pentru elevii care necesita precizare de diagnostic de urgenta, se elibereaza bilete de trimitere simple in regim de urgenta spre Unitatea Primiri Urgente sau spre Clinica Boli InfectoContagioase

Pentru urgentele medicale care nu pot fi rezolvate in cadrul dispensarului se recomandă asistența medicală ambulatorie de specialitate, pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii cabinetelor medicale din școli sau din unități de învățământ superior.Asistența medicală spitalicească se asigură pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cabinetelor medicale din școli și unități de învățământ superior.

[/fusion_text]