image_pdfimage_print

Serviciul Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale – persoanele vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social.

În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum şi cu instituţiile de stat, organizaţii neguvernamentale, voluntari, în interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protecţiei acestui serviciu.

PERSOANE CU HANDICAP

 • întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii  indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • instrumentarea dosarului de angajare a asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav;
 • verificarea periodică a activității asistenților personali aflați în evidența Direcției de Asistență Socială și Medicală și întocmirea de rapoarte semestriale către Consiliul local, cu privire la cele constatate;
 • asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat sau însoţitorii acestora;
 • eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • întocmirea şi transmiterea dosarului către D.G.A.S.P.C Cluj pentru admiterea persoanelor cu handicap în Centrele de îngrijire şi asistenţă din subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj;
 • colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în vederea rezolvării problemelor persoanelor cu handicap;
 • acordarea ajutoarelor de urgență familiilor în care există persoane cu handicap grav sau accentuat  în cazul decesului soţului/soţiei sau al rudelor acestora până la gradul I inclusiv şi al căror venit net pe membru de familie (până la data decesului) este sub 1,5 salarii

minime pe economie;

 • întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.

  PERSOANE ÎN VÂRSTĂ DEPENDENTE SAU AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL

 • întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;
 • identificarea şi întocmirea evidenţei persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • asigurarea soluţionării în termen legal a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la

cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat, centrale sau locale şi alte organisme;

 • întocmirea anchetelor sociale necesare admiterii vârstnicilor în centrele de îngrijire şi

asistenţă;

 • acordă consiliere psihologică şi psiho-socială pentru a sprijini vârstnicul şi familia, la domiciliu sau la sediul Serviciului;
 • consiliere socio-medicală, asistenţă medicală la domiciliu pentru cei care nu se pot îngriji

singuri în colaborare cu ONG acreditate ca furnizori de servicii sociale.

 • realizează evaluarea situaţiei vârstnicului şi a familiei acestuia;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice;
 • acordarea consilierii sociale şi juridice persoanelor asistate;
 • asigurarea acordării şi a altor prestaţii sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • efectueaza consiliere socială si administrativă (îndrumare către diverse instituții, demersuri pentru obtinerea drepturilor conform legislației in vigoare, etc).

CENTRE MULTIFUNCȚIONALE  DE SERVICII  SOCIALE INTEGRATE PENTRU PERSOANE  VÂRSTNICE  (vezi CENTRE DE ZI PENTRU VARSTNICI SI  CLUBURI ALE PENSIONARILOR)

Centrele Multifuncționale de Servicii Sociale Integrate  funcţionează în subordinea Serviciului Asistenţa Persoanelor cu Nevoi Speciale și au misiunea de a oferi  servicii alternative gratuite pentru persoanele vârstnice, concretizate în activităţi de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale şi de grup, activităţi de socializare în scopul prevenirii excluziunii sociale şi pentru reintegrarea socială, prin antrenarea la activităţi culturale si sociale.

   

  1. ACORDARE INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PERSOANE CU HANDICAP GRAV

 • Cerere tip ( Descarcare / Vizualizare document );
 • Cerere adeverință – indemnizație (Descarca / Vizualizează document)
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap cu asistent personal ), copie xerox și original;
 • Certificat de naștere / act de identitate (cu domiciliul/sau reședința in municipiul Cluj-Napoca), copie xerox și original;
 • Adeverință negație de la primăria de domiciliul persoanei cu handicap, în cazul în care
 • persoana are doar reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • Cupon pensie, copie xerox și original;
 • Act de identitate al reprezentantului legal (părinte și/sau tutore ), copie xerox și original
 • Extras de cont pe numele persoanei cu handicap/ reprezentant legal..
       Aprobarea dreptului la indemnizație se face prin dispoziția primarului, începând cu luna următoare depunerii cererii.

      2. ANGAJARE ASISTENȚI PERSONALI

 • Cerere redactată de persoana cu handicap sau de către persoana care dorește să devină asistent personal;
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap cu asistent personal), copie xerox și original;
 • Act de identitate persoană cu handicap, copie xerox și original;
 • Act de identitate al persoanei care dorește să devină asistent personal, copie xerox și original.

    3. ACORDARE ABONAMENT URBAN GRATUIT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ȘI ACCENTUAT

 • Cerere tip ( Descarcare / Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, copie xerox și original
 • Act de identitate persoană cu handicap, copie xerox și original
 • Act de identitate al reprezentantului legal în cazul copiilor sau al asistentului personal, copie xerox și original.

    4. ELIBERARE CARD-LEGITIMAȚIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 • Cerere tip ( Descarcare / Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, copie xerox și original
 • Act de identitate persoană cu handicap, copie xerox și original
 • Act de identitate al reprezentantului legal în cazul copiilor, copie xerox și original
 • Fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

    5. ACORDARE AJUTOARE DE URGENȚĂ ÎN CAZ DE DECES

 • Cerere redactată  de  aparținătorii persoanei cu handicap decedată  sau   în cazul decesului soţului/soţiei sau al rudelor persoanei cu handicap, până la gradul I inclusiv;
 • Certificat de deces, copie xerox și original;
 • Actele de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, actele care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator, copie xerox și original;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap
 • Facturi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea, original;
 • Alte acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei.

6. SOLICITARE ANCHETĂ SOCIALĂ PRIVIND  ADMITEREA INTR- UN CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ  DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CLUJ

 •  Cerere anchetă socială admitere in centru pentru îngrijire (Descarcare / Vizualizare document)
 • Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, adeverinţă din care să rezulte dacă persoana vârstnică este luată în evidenţă specială;
 • Bilete de ieşire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;
 • Certificatul de  încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
 • Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox :
 • Certificat de naştere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces al soţului/soţiei
 • Sentinţă de divorţ

7. ANCHETĂ SOCIALĂ NECESARĂ EVALUĂRII PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Cerere tip ( Descarcare/Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, copie xerox (dacă deţine certificat anterior)
 • Act de identitate persoană cu handicap, original

8. ANCHETĂ SOCIALĂ PRIVIND EVALUAREA COPIILOR necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului Cluj/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională.

 

 • Cerere tip ( Descarcare/Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, original si copie (dacă deţine certificat anterior)
 • Act de identitate copil, original si copie
 • Acte de identitate/ certificat de casatorie parinti, original si copie
 • Documente medicale copil

Strada: Str. Venus fn

Telefon: 0372-798219,  0372-799878, 0372-799890, 0372-293491, 0372-795527, 0372795589,

0264-563055

E-mail: dizabilitati@dasmclujnapoca.ro ,