image_pdfimage_print

Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu  handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social.

În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca precum şi cu instituţiile de stat, organizaţii neguvernamentale, voluntari, în interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protecţiei acestui serviciu.

PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Serviciile și beneficiile acordate persoanelor cu dizabilități sunt:

 • – întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • – evaluarea inițială și/sau complexă a copiilor în vedrea încadrării în grad de handicap. Efectuare anchetă socială. Monitorizare.
 • – efectuarea anchetelor sociale în vederea obținerii certificatului de orientare școlară și profesională.
 • – preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii  indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • – asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat sau însoţitorii acestora;
 • – eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • – întocmirea şi transmiterea dosarului către D.G.A.S.P.C Cluj pentru admiterea persoanelor cu handicap în Centrele de îngrijire şi asistenţă din subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj;
 • – colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în vederea rezolvării problemelor persoanelor cu handicap;
 • – întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • – întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • – întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.
 • – întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;
 • – stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • – asigurarea soluţionării în termen legal a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la   cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat, centrale sau locale şi alte organisme;
 • – stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • – dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii persoanelor cu dizabilități aflaţi în situaţii de risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • – asigurarea acordării şi a altor prestaţii sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • – efectueaza consiliere socială si administrativă (îndrumare către diverse instituții, demersuri pentru obtinerea drepturilor conform legislației in vigoare, etc).

 1. ACORDARE INDEMNIZAȚIE LUNARĂ PERSOANE CU HANDICAP GRAV

 • Cerere tip ( Descarcare / Vizualizare document );
 • Cerere adeverință – indemnizație (Descarca / Vizualizează document)
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (gradul grav de handicap cu asistent personal )
 • Certificat de naștere / act de identitate (cu domiciliul/sau reședința in municipiul Cluj-Napoca)
 • Adeverință negație de la primăria de domiciliu a persoanei cu handicap, în cazul în care
 • persoana are doar reședința pe raza municipiului Cluj-Napoca;
 • Cupon pensie
 • Act de identitate al reprezentantului legal (părinte și/sau tutore )
 • Extras de cont pe numele persoanei cu handicap/ reprezentant legal.
       Aprobarea dreptului la indemnizație se face prin dispoziția primarului, începând cu luna următoare depunerii cererii.

    2. ACORDARE ABONAMENT URBAN GRATUIT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ȘI ACCENTUAT

 • Cerere tip ( Descarcare / Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
 • Act de identitate persoană cu handicap
 • Act de identitate al reprezentantului legal în cazul copiilor sau al asistentului personal

    3. ELIBERARE CARD-LEGITIMAȚIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 • Cerere tip ( Descarcare / Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap
 • Act de identitate persoană cu handicap
 • Act de identitate al reprezentantului legal în cazul copiilor
 • Fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

   4SOLICITARE ANCHETĂ SOCIALĂ PRIVIND  ADMITEREA INTR- UN CENTRU DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ  DIN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CLUJ

 •  Cerere anchetă socială admitere in centru pentru îngrijire (Descarcare / Vizualizare document)
 • Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere eliberată de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, adeverinţă din care să rezulte dacă persoana vârstnică este luată în evidenţă specială;
 • Bilete de ieşire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;
 • Certificatul de  încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
 • Acte de stare civilă, după caz
 • Certificat de naştere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces al soţului/soţiei
 • Sentinţă de divorţ

5. ANCHETĂ SOCIALĂ NECESARĂ EVALUĂRII PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Cerere tip ( Descarcare/Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (dacă deţine certificat anterior)
 • Act de identitate persoană cu handicap

6. ANCHETĂ SOCIALĂ PRIVIND EVALUAREA COPIILOR necesară la Comisia pentru Protecţia Copilului Cluj/ Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională.

 • Cerere tip ( Descarcare/Vizualizare document );
 • Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (dacă deţine certificat anterior)
 • Act de identitate copil
 • Acte de identitate/ certificat de casatorie parinti
 • Documente medicale copil

Strada: Str. Venus fn

Telefon: 0372-798219,  0372-799878, 0372-293491, 0372-795527, 0372795589,

0264-563055

WhatsApp : 0735-210552

[/fusion_tab][/fusion_tabs][/one_full]E-mail: dizabilitati@dasmclujnapoca.ro , WhatsApp : 0735-210552