Centru de găzduire temporară

Poza CGT siteServiciul social Centrul de Găzduire Temporară este înfiinţat prin Hotărârea nr. 441 din 12.09.2013 a consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și funcţionează în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală. Scopul serviciului social Centrul de Găzduire Temporară este de a asigura adăpost temporar, servicii de asistenţă socială, asistenţă psihologică, asistență medicală primară, persoanelor fără adăpost de pe raza administrativă a municipiului Cluj-Napoca și crearea premiselor de reinserţie socială a acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate pot fi persoane adulte fără adăpost de sex masculin din municipiul Cluj-Napoca, indiferent de vârstă, rasă sau religie, care solicită serviciile oferite, au situaţie socio-economică precară, sunt lipsite de posibilitatea asigurării unei locuinţe (temporare sau definitive) şi care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate şi nu necesită supraveghere medicală permanentă.

Nu pot beneficia de serviciile oferite persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor, persoanele cu boli contagioase, persoanele aflate în episod psihotic precum şi cele cunoscute ca violente.

Capacitatea de cazare a Centrului este de 64 de locuri. Programul de acces al beneficiarilor este între orele 08:00-22:00, excepție făcând persoanele care au un loc de muncă

 

vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 1. Admiterea în centru

  Cazarea în centru se va face cu aprobarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală, la propunerea şefului de centru, în urma evaluării sociale şi în baza criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor.

  Centrul decide asupra perioadei în care un beneficiar este găzduit în centru în raport de nevoile individuale ale acestuia, cât şi în funcţie de interesul şi implicarea acestuia în activităţile de integrare/reintegrare socială recomandate.

  Acte necesare:

 1. cerere tip completată de către solicitant
 2. acte de identitate – cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca
 3. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul curant care să ateste că persoana solicitantă este aptă de a locui în colectivitate;
 4. acte privind veniturile
 5. acte doveditoare ale statutului de persoană evacuată;
 6. orice acte care să ateste situaţia de persoană fără adăpost.

Servicii centru

Centrul de Găzduire Temporară asigură fiecărui beneficiar servicii în conformitate cu standardele generale de calitate şi ţintit nevoilor specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate, în principal:

 1. Asigură cazarea, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei şi igienizării persoanelor fără adăpost, precum şi igienizării bunurilor acestora;
 2. Asigură paza şi securitatea beneficiarilor; promovează şi aplică măsuri de protectie a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant
 3. Servicii de îngrijire medicală: asistenţă medicală primară, supravegherea stării de sănătate, monitorizarea tratamentelor prescrise, facilitarea efectuării de controale medicale generale în unităţi specializate, facilitarea internării în spitalele de  specialitate a cazurilor grave;
 4. Servicii de asistenţă socială: sprijin pentru obţinerea actelor de identitate, de stare civilă, sau a altor documente precum diplome / adeverinţe de şcolarizare, adeverinţe de vechime în muncă, etc; servicii de orientare şi sprijinire a reintegrării socio-profesionale(căutarea unui loc de muncă, soluţionarea situaţiei locative, etc.); intermedierea participării la programe de reconversie profesională; activităţi instructiv-educative;
 5. Asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor: informare şi suport în întocmirea dosarelor pentru locuinţă socială sau pentru admiterea în centre de îngrijire, a dosarelor pentru încadrare în grad de handicap sau pentru acordarea pensiei, informare şi suport în accesul la alte servicii sau beneficii
 6. Servicii de asistenţă psihologică: consiliere psihologică individuală pentru depăşirea unor situaţii de criză şi pentru  reinserţie familială şi socială,  consiliere pentru promovarea sănătăţii; consiliere pentru identificarea şi optimizarea resurselor personale
 7. Asigură climatul favorabil dezvoltării personale, socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu familia extinsă şi cu  comunitatea;

Drepturi și obligații beneficiari

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Găzduire Temporară au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;

f) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite.

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Găzduire Temporară au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;

d) să colaboreze cu personalul angajat şi să participe la solicitarea primarului şi a conducerii centrului, la acţiuni sau lucrări de interes local, cu prioritate la curăţenie şi activităţi administrative în interiorul locaţiei şi în spaţiul destinat curţii şi grădinii;

e) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;

f) să-şi întreţină igiena corporală şi igiena îmbrăcămintei;

g) să nu intre în pat cu hainele de stradă şi să folosească lenjeria de corp din dotare;

h) să nu se afle în stare de ebrietate;

i) să nu utilizeze şi să nu se prezinte la centru sub influenţa substanţelor halucinogene;

j) să nu introducă în incintă şi să nu consume băuturi alcoolice;

k) să nu fumeze în incinta centrului decât în spațiile amenajate pentru fumat;

l) să nu practice jocurile de noroc în centru;

m) să cureţe locul în care a consumat hrana şi să menţină curăţenia în toate incintele;

n) să respecte personalul angajat al centrului;

o) să nu sustragă şi să nu distrugă bunurile din inventarul spaţiului;

p) să nu aibă un comportament agresiv din punct de vedere fizic şi verbal în releţia cu ceilalţi beneficiari, cu personalul, cu vizitatorii sau cu alte persoane cu care beneficiarul intră în contact;

r) să nu săvărşească fapte de cămătărie şi de comerţ ilicit în centru;

s) în cazul pierderii sau expirării actelor de identitate, să anunţe şi să colaboreze cu personalul Centrului de Găzduire Temporară pentru procurarea sau actualizarea actelor de identitate;

ș) să declare în scris dacă a suferit condamnări sau dacă a săvârşit infracţiuni;

ț) să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte contondente ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane;

u) să accepte locul de muncă ce i se oferă, cu excepţia celor care cu acte medicale pot face dovada incapacităţii de muncă. Refuzul a cel mult trei locuri de muncă conduce la excluderea din Centrul de Găzduire Temporară;

v) beneficiarii cu venituri din pensii, indemnizaţii, salarii şi chiar ajutor social sunt obligați să economisească lunar o sumă de bani, pentru cheltuieli neprevăzute şi chiar pentru susţinerea unei chirii, în situaţia în care expiră durata contractului de servicii şi nu mai poate fi prelungit prin act adiţional.

Serviciul social Centrul de Găzduire Temporară funcţionează cu un număr de 12 salariați, conform prevederilor Hotărârii nr 101/2015 a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca

a) personal de conducere- şef de centru: 1 post;

b) personal de specialitate de îngrijire și asistență, personal de specialitate și auxiliar, 4 posturi, din care:

asistent social- 1 post;

– psiholog -2 posturi;

– asistent medical-1 post;

c) personal cu funcţii administrative, 7 posturi, din care:

– îngrijitor-1 post;

– muncitor calificat – 1 post

– guard – 5 posturi.

Parteneriate

Parteneriate

Centrul de Găzduire Temporară colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii din domeniul asistenţei sociale şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său. Printre principalii colaboratori se numără:

 • Asociaţia Creştină Peniel Tinca, jud. Bihor, care ne-a oferit sprijin prin internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice Tinca a persoanelor care beneficiază de venituri modeste
  Centrul pentru Cazuri Sociale Tinca, județul Bihor, care oferă servicii de tip rezidențial  persoanelor fără venituri transferate de la centrul nostru
  Asociația ”O masă caldă”, care oferă beneficiarilor noștri o masă caldă în fiecare zi lucrătoare
  Fundaţia Prison Fellowship, care oferă beneficiarilor noștrii o supă caldă în fiecare zi lucrătoare
  Asociaţia „Misionarii lui Padre Pio” care oferă săptămânal 2 mese calde (felul 1 şi 2), pâine şi  alimente
  Fundația ”Sf. Acoperământ al Maicii Domnului”, care la fiecare sfârșit de săptămână oferă beneficiarilor noștri alimente și care ne-au sprijinit și cu îmbrăcăminte, încălțăminte și alte lucruri necesare
  SC Fish Taverna La Marin SRL, care oferă lunar snadvișuri cu pește beneficiarilor nostri
  O Masă cu Suflet SRL, care oferă periodic pizza beneficiarilor centrului
  Centrul de Incluziune Socială şi alte centre şi servicii aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială și Medicală
  Programul Sf. Dimitrie Basarabov, care oferă sprijin beneficiarilor CGT afectaţi de boala alcoolismului prin iniţierea şi dezvoltarea de servicii specializate de informare şi consiliere pentru recuperarea din dependenţe
  Policlinica Familia Sfântă care oferă servicii medicale gratuite persoanelor aflate într-o situaţie materială precară şi care ne-a sprijinit cu acordarea de consultaţii medicale de specialitate şi de medicamente necesare benefciarilor noştri
  Casa Judeţeană de Pensii
  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Cluj
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj – serviciul rezidenţial, comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, etc
  Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei Cluj-Napoca şi alte servicii din cadrul primăriei
  Primăriile din localităţile de domiciliu ale diverşilor beneficiari primiți în regim de urgență
  Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din alte județe, pe raza de acțiune a cărora domiciliază persoane care au fost primite în regim de urgență
  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
  Poliţia Locală și Poliția Municipiului Cluj-Napoca
  Asociaţia Uniunea Creştină din România
  Medici de familie
  Servicii de Probaţiune ale Direcţiei Naţionale de Probaţiune
  Diverse şcoli care au eliberat adeverinţe de studii beneficiarilor
  Diverse societăţi comerciale cu care s-a colaborat în vederea integrării profesionale a beneficiarilor
  Diverse cămine private care au primit în chirie beneficiari CGT

Adresa: Strada Oaşului, nr.298, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0371-328.734;

email: cgt@dasmclujnapoca.ro

Program personal:

Luni, marţi, miercuri: 08.00-16.00

Joi                               08.00-17.30

Vineri                          08.00-14.30