image_pdfimage_print

centru

Centrul de Găzduire Temporară – cu program permanent, asigură adăpost temporar persoanelor fără locuinţă, pentru o perioadă determinată de maximum 6 luni, precum şi servicii destinate reintegrării socio-profesionale a acestora.

Centrul de Găzduire Temporară este organizat ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, aflată în subordinea Consiliului Local Cluj-Napoca, fără personalitate juridică, şi funcţionează din septembrie 2013, când a fost preluat de la fundaţia „Prison Fellowship Romania”.

Capacitatea de cazare a centrului este de 60 de locuri, din care 3 dormitoare pentru bărbaţi, respectiv 50 de locuri şi unul pentru femei, respectiv 10 locuri. Totodată Centrul dispune de un izolator pentru bărbaţi, de 4 locuri, şi unul pentru femei, de asemenea de 4 locuri.

Programul de acces al beneficiarilor în incintă este  între orele 08.00-22.00.

vezi REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Admitere centru

Criterii: Beneficiarii serviciilor sociale acordate pot fi persoane adulte fără adăpost din municipiul Cluj-Napoca care au situaţie socio-economică precară, sunt lipsite de posibilitatea asigurării unei locuinţe (temporare sau definitive) şi care, din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate şi nu necesită supraveghere medicală permanentă, din următoarele categorii ale grupului ţintă:

 • persoane singure care şi-au pierdut locuinţa din diverse motive şi nu au resursele materiale necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte servicii sociale care acordă găzduire;
 • tineri proveniţi din centre de plasament care nu au locuinţă;
 • persoane care anterior au fost în detenţie.
 • persoane cu dizabilităţi a căror autonomie mentală este conservată, iar cea locomotorie este total sau parţial menţinută;
 • persoane suferinde de boli cronice netransmisibile.

Nu pot beneficia de serviciile oferite persoanele aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor, persoanele cu boli contagioase, persoanele aflate în episod psihotic  precum şi cele cunoscute ca violente.

Procedură: Admiterea în centru se va face cu aprobarea directorului executiv al D.A.S.M., la propunerea şefului de centru sau în lipsa acestuia la propunerea asistentului social, pe baza unei evaluări sociale şi în baza criteriilor de selecţie a beneficiarilor şi listei de aşteptare. Beneficiarii centrului se vor supune programelor de reinserţie socială stabilite de către asistentul social al Centrului.

La intrarea în Centrul de Găzduire Temporară beneficiarilor le sunt prezentate Regulamentul de ordine interioară şi obligativitatea respectării prevederilor acestora, sunt identificaţi şi luaţi în evidenţă, parcurg obligatoriu procedura de deparazitare, beneficiază de asistenţă medicală primară (dacă este nevoie), după care pot participa la activităţile centrului.

Acte necesare: În vederea admiterii în cadrul centrului, persoanele interesate vor prezenta următoarele acte:

– acte de identitate – cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca

– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul curant care să ateste că persoana solicitantă este aptă de a locui în colectivitate;

– orice acte care să ateste statutul de persoană fără adăpost.

Ieşirea din programul centrului se va realiza la finalizarea perioadei de contractare, cu avizul şefului de centru sau din iniţiativa beneficiarului în baza unei declaraţii scrise. Totodată în situaţia nerespectării de către beneficiar a prevederilor prevăzute de contractul de servicii, acesta va fi reziliat cu notificare prealabilă.

Servicii centru

Centrul de Găzduire Temporară asigură fiecărui beneficiar servicii în conformitate cu standardele generale de calitate şi ţintit nevoilor specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate, în principal:

 1. Asigură cazarea, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei şi igienizării persoanelor fără adăpost, precum şi igienizării bunurilor acestora;
 2. Asigură paza şi securitatea beneficiarilor; promovează şi aplică măsuri de protectie a beneficiarilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant
 3. Servicii de îngrijire medicală: asistenţă medicală primară, supravegherea stării de sănătate, monitorizarea tratamentelor prescrise, facilitarea efectuării de controale medicale generale în unităţi specializate, facilitarea internării în spitalele de  specialitate a cazurilor grave;
 4. Servicii de asistenţă socială: sprijin pentru obţinerea actelor de identitate, de stare civilă, sau a altor documente precum diplome / adeverinţe de şcolarizare, adeverinţe de vechime în muncă, etc; servicii de orientare şi sprijinire a reintegrării socio-profesionale(căutarea unui loc de muncă, soluţionarea situaţiei locative, etc.); intermedierea participării la programe de reconversie profesională; activităţi instructiv-educative;
 5. Asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor: informare şi suport în întocmirea dosarelor pentru locuinţă socială sau pentru admiterea în centre de îngrijire, a dosarelor pentru încadrare în grad de handicap sau pentru acordarea pensiei, informare şi suport în accesul la alte servicii sau beneficii
 6. Servicii de asistenţă psihologică: consiliere psihologică individuală pentru depăşirea unor situaţii de criză şi pentru  reinserţie familială şi socială,  consiliere pentru promovarea sănătăţii; consiliere pentru identificarea şi optimizarea resurselor personale
 7. Asigură climatul favorabil dezvoltării personale, socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu familia extinsă şi cu  comunitatea;

Drepturi si obligatii beneficiari

Drepturile beneficiarilor, pe care instituţia le recunoaşte şi la respectarea cărora se angajează, sunt după cum urmează:

 • Găzduire în centru conform periodicităţii stabilite prin contract, până la maxim 6 luni, şi până la 2 nopţi pentru persoanele internate în regim de urgenţă
 • Igienizarea personală şi a obiectelor de îmbrăcăminte
 • Asistenţă medicală primară oferită de asistentul medical
 • Consiliere şi asistenţă socială pentru realizarea unor anumite drepturi (pensie, încadrare în grad de handicap, locuinţă socială, ajutor social,etc)
 • Asistenţă socială pentru reinserţia socială şi medierea unor locuri de muncă
 • Asistenţă şi consiliere psihologică
 • Dreptul la exprimarea opiniei, şi a libertăţii de gândire
 • Respectarea demnităţii fiecarei persoane
 • Confidenţialitatea informaţiilor

Obligaţiile beneficiarilor sunt după cum urmează:

 • Să colaboreze cu personalul angajat şi să se implice activ în soluţionarea situaţiei personale
 • Să participe la munca de curăţenie şi întreţinere în cadrul centrului;
 • Să-şi întreţină igiena corporală şi igiena îmbrăcămintei, să folosească lenjeria de corp, să nu intre în pat cu hainele de stradă
 • Să nu se afle în stare de ebrietate, să nu introducă în incinta şi să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene
 • Să nu fumeze în incinta centrului în alte spaţii decât cele amenajate pentru fumat ;
 • Să nu practice jocuri de noroc în incinta centrului;
 • Să respecte orarul de acces al centrului ;
 • Să respecte personalul angajat al centrului ;
 • Să nu sustragă şi să nu distrugă bunuri din inventarul spaţiului ;
 • Este interzis comportamentul agresiv din punct de vedere fizic şi verbal în relaţia cu ceilalţi beneficiari, cu personalul, cu vizitatorii sau cu alte persoane cu care beneficiarul intră în contact.
 • Să prezinte personalului de serviciu actele de identitate, iar în cazul lipsei acestora, toate informaţiile necesare identificării (nume, prenume, data şi locul naşterii, numele părinţilor, ultimul domiciliu)
 • În cazul pierderii actelor de identitate, să anunţe pierderea şi să colaboreze cu personalul Centrului de Găzduire Temporară pentru procurarea actelor de identitate ;
 • Să declare în scris dacă a suferit condamnări sau dacă a săvârşit infracţiuni ;
 • Să efectueze, în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în centru un control medical ;
 • Să declare sincer bolile de care suferă şi dacă sunt în evidenţa unor unităţi sanitare, pentru prevenirea îmbolnăvirii celorlalţi benficiari ;
 • Să nu posede arme de foc, arme albe sau obiecte ce pot duce la vătămarea corporală a altor persoane
 • Să accepte locul de muncă ce i se oferă, cu excepţia celor care cu acte medicale pot face dovada incapacităţii de muncă. Refuzul a cel mult trei locuri de muncă conduce la excluderea din Centrul de Găzduire Temporară .

Echipa CGT

Misiunea şi obiectivele CGT sunt duse la îndeplinire prin aportul reunit al echipei CGT formată din:

 • şef centru,
 • asistent social,
 • asistent medical,
 • psiholog,
 • muncitor,
 • guard

Parteneriate

CGT colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii din domeniul asistenţei sociale şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său. Printre principalii colaboratori se numără:

 • Serviciul Protecţie Socială, Serviciul Asistenţa Persoanelor cu nevoi Speciale, şi alte Servicii din cadrul DASM Cluj-Napoca
 • Direcţia Generală Poliţia Locală
 • Serviciul de Evidenţa Populaţiei
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cluj sau alte judeţe
 • Fundaţia „Prison Fellowship România”
 • Asociaţia „Misionarii lui Padre Pio”
 • Medici de familie
 • Policlinica Fără Plată a fundaţiei „Familia Sfântă”
 • Policlinica Petros
 • AFMC Cristiana
 • Spitalul Clinic Judeţean
 • Spitalul Clinic Municipal
 • Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
 • Centre de Îngrijire şi Asistenţă pentru vârstnici sau persoane cu dizabilităţi

Adresa: Strada Oaşului, nr.298, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0371-328.734;

email: cgt@dasmclujnapoca.ro

Program personal:

Luni, marţi, miercuri: 08.00-16.00

Joi                               08.00-17.30

Vineri                          08.00-14.30